JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODA

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala
4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2.   Tel.: 44/500-950, Fax.: 44/500-952
Email:jarasi.hivatal@mateszalka.szszbmkh.gov.hu 

Hivatalvezető: Fülöp István   Tel.: 44/500-951
Hivatalvezető helyettes: Dr. Szűcs Gyula Tel.: 44/500-951

 

Kormányablak Osztály   Email:mateszalka@mateszalka.szszbmkh.gov.hu 

Kormányablak Osztályvezető:
Héri Péter Gergely  Tel.: 44/500-972
                           Email: heri.peter@mateszalka.szszbmkh.gov.hu
 

Ügyfélfogadási idő:
H:  8.00 – 20.00
K:   8.00 – 20.00
Sz: 8.00 – 20.00
Cs: 8.00 – 20.00
P:   8.00 – 20.00

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2014. december 1. napjától a Mátészalkai Kormányablak nyitvatartási ideje az alábbiak szerint változik:

Hétfő:       7.00 - 17.00
Kedd:       8.00 - 16.00
Szerda:     8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 18.00
Péntek:     8.00 - 16.00


GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS

Illetékességi terület: országos

Ügyintézők: 
Győriné Apáti Anna  Tel.. 44/500-967
      Email: gyorine.anna@mateszalka.szszbmkh.gov.hu 
Simainé Fazekas Györgyi  Tel.: 44/500-967
      Email: simaine.gyorgyi@mateszalka.szszbmkh.gov.hu  
Kissné Dávid Enikő  Tel.: 44/500-969
      Email: kissne.eniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Pápai Tamás   Tel: 44/500-969
      Email: papai.tamas@mateszalka.szszbmkh.gov.hu
  
Közlekedési hatósági ügyintéző:

Szabóné Horváth Anita  Tel.: 44/500-966
   Email: szabone.anita@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Tóth Béláné   Tel.: 44/500-986
   Email: toth.belane@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Balogh Gyuláné  Tel.: 44/500-986
   Email: balogh.gyulane@mateszalka.szszbmkh.gov.hu


Ügytípusok

1. Új jármű forgalomba helyezése
2. Használt jármű forgalomba helyezése
3. A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele (átírása)
4. Ideiglenes rendszámtábla

5. Jármű forgalomból történő kivonása
6. Egyéb ügyintézés

Mit kell tennie, hogy interneten intézhesse a járművével kapcsolatos ügyeit?

1. Új jármű forgalomba helyezése

Új jármű a külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű.

Az első forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a Műszaki Adatlapot,
b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást,
c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot,
b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,
c) a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról, a rendszám érvényesítő címke díjáról, a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt (illetékmentesség esetén az erről szóló igazolást),
d) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,
e) ügyfél azonosító okmányt.
f) a 3.5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén-a külön jogszabályban meghatározottak szerint-a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.
 
Ügyfél azonosító okmány:

a) személyes megjelenés esetén az ügyfél,
b) képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazás,
c) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében
3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy másolat a cégbejegyzésről, melyhez szükséges az aláírási címpéldány és a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása.

Az ügy elintézéséhez fizetendő díjak, illetékek, költségek:
Tétel, díj, illeték
A forgalmi engedély illetéke: 6.000 Ft
A törzskönyv illetéke:  6.000 Ft
Az érvényesítő címke díja:     585 Ft
A rendszámtábla ára 1 pár sorozat rendszámtábla esetén: 8.500 Ft (25% ÁFA-kulccsal számítva)


2. A használt jármű forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) amennyiben a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát,
b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást,
c) a közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlapot,
d) eredeti külföldi forgalmi engedélyt (törzskönyvet) és jelzést, illetve külföldi jármű okmányt (kivéve, ha a járművet külföldön nem helyezték forgalomba),
e) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hiteles másolati példányait, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles magyar nyelvű fordítását is.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) a jármű származásának ellenőrzéséről kiadott hatósági határozatot,

b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
c) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,
d) az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról, a rendszámtábla érvényesítő címke díjáról szóló postai feladóvevényt,
e) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,
f) ügyfél azonosító okmányt.
g, a 3.5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén –a külön jogszabályban meghatározottak szerint-a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

Az ügy elintézéséhez fizetendő díjak, illetékek, költségek azonosak az új jármű forgalomba helyezésénél ismertetettekkel, azzal az eltéréssel, hogy a vagyonszerzési illetéket csak a Magyarországon kötött adásvételi szerződés esetében kell megfizetni.


3. A jármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele (átírása)

Az új típusú forgalmi engedélyek esetében a kérelemhez szükséges csatolni az alábbi okmányokat:
a) a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt,
b) a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve az e rendeletben meghatározott eseteket,
c) a forgalmi engedély és/vagy a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást,
d) tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
e) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,

b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
c) vagyonszerzési illeték, és amennyiben szükséges, a rendszámtábla, érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást, postai feladóvevényt,
d) az ügyfél azonosító okmányt.
f,a  3.5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén –a külön jogszabályban meghatározottak szerint-a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.


A tulajdonosváltozás költségei   
A forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásáért 6000-6000 forint illetéket kell fizetni.
Az illeték lerovását postai befizetéssel (készpénz-átutalási megbízás) vagy bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 8 napon belül, a régi tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült okirat benyújtásával (megküldésével) teljesíti.


4. Ideiglenes rendszámtábla

A Kormányablak az ideiglenes rendszámtáblák kiadásának és használatának engedélyezése kapcsán közlekedési igazgatási eljárása az E és az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblák tekintetében jogosult.
Az ideiglenes rendszámtáblát önjáró munkagépre, (a továbbiakban: munkagép) és azon járművekre kell kiadni, melyet Magyarországon forgalomba még nem helyeztek, vagy a forgalomból végleg kivonták, illetve amelynek az állandó rendszámmal történő közlekedése bármely okból átmenetileg nem lehetséges.
A közlekedési igazgatási hatóság (Kormányablak) az önjáró munkagépre és kérelemre arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, valamint rendszámtáblával nincs ellátva és a közúti forgalomban történő ideiglenes részvétele indokolt, továbbá az elveszett rendszámtábla ideiglenes pótlására E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát ad ki, és használatát engedélyezi.

Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla közlekedési igazgatási hatóság által történő kiadásának feltétele a jármű jogszerű birtoklásának, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének és a jármű műszaki alkalmasságának igazolása.


Az ügyintézés során fizetendő díjak, illetékek költsége:

Rendszámtábla ára:
- 1 pár                                                                          8.500 Ft,
- 1 db                                                                           5.500 Ft,
Ideiglenes forgalomban tartási engedély:                   3.500 Ft,
Címkedíj:                                                                        585 Ft.
Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel csak a Magyar Köztársaság területén lehet közlekedni, azzal a személyszállítás, teherszállítás és a vontatás tilos.
A forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú járművek közül a mezőgazdasági erőgépek M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és a rendszámtáblához tartozó indítási naplóval vehetnek részt közúti forgalomban.

Mezőgazdasági erőgépek:
a) a magajáró mezőgazdasági és erdészeti betakarító gépek (arató-cséplő gépek, szecskázó gépek, cukorrépa betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek, szőlőkombájnok, fakombájnok és erdészeti kiközelítők),

b) a magajáró műtrágya- és szervestrágya szóró gépek,
c) a magajáró permetezőgépek,
d) a speciális magajáró eszközhordozó alvázak,
e) a mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó magajáró rakodógép, amely tervezési sebessége szerint 25 km/óránál gyorsabb sebességgel haladni nem képes, illetve amelynek megengedett legnagyobb sebességét a típusbizonyítvány, illetőleg a közlekedési hatóság 25 km/óra értékben határozta meg.

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásához csatolni kell:
- az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal,

- az ügyfél nyilatkozatát az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedő járművek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott külön jogszabályban meghatározott regisztrációs igazolást (regisztrációs szám),

- a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló bizonylatot,
- az ügyfél személyazonosító okmányát,
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének igazolását.
- a mezőgazdasági erőgép gépkönyvét, típusbizonyítványát vagy a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot.


Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának engedélyezésével kapcsolatos díjak:
a) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának engedélyezése 19 500 Ft, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló díját

b) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása 6500 Ft, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló kiadásának, illetve az abba történő bejegyzés díját
c) az a) és b) pontban foglalt díj tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idején belül a külön jogszabály alapján bejelentett járművet érintő változás indítási naplóba történő bejegyzését, illetve törlését.

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel csak a Magyar Köztársaság területén lehet közlekedni.


5. Jármű forgalomból történő kivonása

A járművek forgalomból történő ideiglenes kivonásához szükséges okmányok:
a) a járműhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt,
b) igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
c) ügyfél azonosító okmányt.

A végleges forgalomból történő kivonást követően a jármű újból forgalomba már nem helyezhető. A kivonáshoz szükséges okmányok, melyeket a kérelemhez csatolni kell:
a) bontási átvételi igazolást,
b) a rendszámtáblát,
c) a jármű törzskönyvét,
d) a jármű forgalmi engedélyét.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevényt,
b) ügyfél-azonosító okmányt.

A jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásra az ügyfél okirattal igazolt kérelme alapján az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) annak eltulajdonítása,
b) külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás,
c) annak külföldre történő értékesítése,
d) annak muzeális előminősítése esetén.

A kérelemhez csatolni kell:
a) a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetén,
b) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) a jármű törzskönyvét,
b) a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,
c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését tanúsító igazolást,
d) ügyfél-azonosító okmányt.
A fent felsorolt három kivonástípus esetében a közlekedési igazgatási eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege 2.300 Ft.


6. Egyéb ügyintézés

A kérelemhez csatolni kell:
Forgalmi engedély és/vagy rendszámtábla csere:
- előző rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt.

1.) Üzembentartói jog bejegyzése, illetve változása esetén:
- a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó okiratot,
- az előző forgalmi engedélyt,
- a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra,
- a vagyoni értékű jog megszerzése után fizetendő vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító
igazolást.

2.) Regisztrációs matrica utángyártása:
A kérelemhez csatolni kell:
Az utángyártandó matrica:
A matrica utángyártása akkor engedélyezhető, ha az azon feltüntetett rendszám vagy vonalkód alapján a matrica még azonosítható.
Az utángyártás díja: 1.550 Ft

3.) Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátásának nyilvántartásba vételének esetén:
- engedélyező határozatot,
- Műszaki Adatlapot,
- törzskönyvet, forgalmi engedélyt, amennyiben azzal korábban ellátták,
- forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást.

4.) Motorcsere esetén:
- a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okiratot,
- a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot,
- bemutatandó a külön jogszabályban meghatározott gépjármű átalakítása esetén a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolás,
- forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetéke megfizetését tanúsító igazolást.

5.) Forgalmi engedély, vagy törzskönyv pótlása esetén:
- az okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet,
- a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
b) ügyfél azonosító okmányt,


Mit kell tennie, hogy interneten intézhesse a járművével kapcsolatos ügyeit?
Ha Ön már regisztráltatta magát az Ügyfélkapu rendszerében, kapcsolatba léphet elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel. Először beírja az Internet böngészőjébe a www.magyarorszag.hu címet. Miután belépett az oldalra, ráklikkel a jobb felső sarokban található Ügyfélkapu logóra. Így használhatja időpontfoglalásra, hogy ne kelljen sorban állnia, hanem egy előre egyeztetett időpontban csak Önnel foglalkozzanak a hivatalban. Használhatja ügyelőkészítésre, ekkor az ügyintézési folyamatot csak részben tudja Interneten keresztül bonyolítani, de még így is jelentős időt spórolhat meg.
Bővebb információkat az Ügyfélkapu regisztrációjával és használatával kapcsolatban a www.magyarorszag.hu Internetcímen olvashat.

Vonatkozó jogszabályok:
- 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet,
- 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet,
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.
- 1999. évi LXXXIV. tv. (KKnyt.)
- 2003. évi XCII. tv.
- 2012. évi II. tv.
- 2004. évi CXL. törvény


VEZETŐI ENGEDÉLY


Illetékességi terület: országos

Ügyintézők: 
Endrédiné Szabó Erika  Tel.. 44/500-981

      Email: endredine.erika@mateszalka.szszbmkh.gov.hu 
Bacskó Ilona   Tel.. 44/500-982
      Email: bacsko.ilona@mateszalka.szszbmkh.gov.hu


VEZETŐI ENGEDÉLLYEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ÜGYTÍPUSOK:
- kiadás
- csere
- pótlás
- kategóriabővítés

Ügyintézési határidő 21 nap.

FAJTÁI:
1.) vezetői engedély
2.) nemzetközi vezetői engedély

A vezetői engedély

Az első vezetői engedély kiadására, illetőleg az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére, a vezetői engedély cseréjére és pótlására irányuló kérelmet elsősorban az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes – de szükség esetén bármely – okmányirodában személyesen lehet benyújtani.

Amennyiben a vezetői engedély egészségi alkalmassága lejárt - mind régi, mind az új típusú vezetői engedély esetében -, a jogosítványt cserélni kell. 

A cseréhez az alábbi iratok bemutatása szükséges:
0. érvényes személyazonosításra alkalmas, illetve

1. lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány.
Az eljáró ügyintézőnél le kell adni:
1. az egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi véleményt,
2. az ügyfél birtokában lévő vezetői engedélyt, járművezetői engedélyt, járművezetői igazolványt,
3. megfelelő értékű - főszabályként 4000 forint összegű –illeték megfizetését igazoló készpénzátutalási megbízást,
4. kitöltött nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező nem minősül közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak (a nyomtatványt az okmányirodában bocsátják a kérelmező rendelkezésére)
A nemzetközi vezetői engedély   
A nemzetközi vezetői engedélyt az érvényes vezetői engedély adatai alapján állítják ki, és csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes. 
"B" kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedélyt csak a 18. életévet betöltött személyek kaphatnak. Érvényességi ideje a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három év. A kérelemhez mellékelni kell 3 hónapnál nem régebbi szabványos igazolványképet. Az eljárás díját postai befizetéssel (készpénz-átutalási megbízás) kell teljesíteni, amely 2.300.- Ft.

A vezetői engedély érvényessége   
A vezetői engedély a kiállításától számított 10 évig, 70 év felett határidő nélkül igazolja a személyazonosságot, de ez nem jelenti azt, hogy ennek birtokában vezethetünk is. 
A járművezetésre jogosító okmányok a következő határidőig jogosítanak vezetésre: 

1. a vezetői engedély az egészségi alkalmasság időpontjáig;
2. a nemzeti kategóriában - a "TR" és "V" kategória kivételével - a vezetői engedély kiállítását követő tíz évig (de a lejárt érvényességű nemzeti kategóriás vezetői engedélyt járművezetői vizsgakötelezettség nélkül cserélik ki).
A 13/1992. (VI.26.) NM rendelet alapján az 1. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők közül az, aki a 
1. a 40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként;
2. a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem, 5 évenként;
3. a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem, 3 évenként;
4. a 70. életévét betöltötte, 2 évenként
köteles időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni (ha ezt nem teszi meg, vagy nem állapítják meg az alkalmasságát, nem kaphat új jogosítványt).

A 2. alkalmassági csoportba tartozó járművezetők közül az, : 
1. a 60. életévét nem töltötte be, 5 évenként,
2. a 60. életévét betöltötte, 2 évenként
köteles az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni . 
Az eljárás illetékköteles, az illeték összege
1. a vezetői engedély kiváltása, cseréje - akár adatváltozás, vagy személyazonosításra alkalmasság érvényességének lejárta, vagy egészségi alkalmasság lejárta miatt kerül rá sor -, pótlásáért eltűnés, megsemmisülés, vagy megrongálódás miatt: 4000 forint;
2. a vezetői engedély kiállítása a 62. életévét betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb: 1500 forint.
Az illeték lerovását postai befizetéssel (készpénz-átutalási megbízás) vagy bankkártyás fizetéssel kell teljesíteni.

Nem kell illetéket fizetni a hatóság téves bejegyzésén alapuló, vagy az okmány gyártási hibája miatt szükségessé váló új okmány kiadásáért.

Mit kell tennie, hogy interneten intézhesse a vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyeit?

Ha Ön már regisztráltatta magát az Ügyfélkapu rendszerében, kapcsolatba léphet elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel. Először beírja az Internet böngészőjébe a www.magyarorszag.hu címet. Miután belépett az oldalra, ráklikkel a jobb felső sarokban található Ügyfélkapu logóra. Így használhatja időpontfoglalásra, hogy ne kelljen sorban állnia, hanem egy előre egyeztetett időpontban csak Önnel foglalkozzanak a hivatalban. Használhatja ügyelőkészítésre, ekkor az ügyintézési folyamatot csak részben tudja Interneten keresztül bonyolítani, de még így is jelentős időt spórolhat meg. Használhatja 100 %-osan online ügyintézésre.

Bővebb információkat az Ügyfélkapu regisztrációjával és használatával kapcsolatban a www.magyarorszag.hu Internet címen olvashat.


Kapcsolódó jogszabályok:
- 326/2011. (XII.28. Korm. rendelet,
- 20/1992. (XII.19.) KHVM rendelet,
- 31/1992. (XII.19.) NM rendelet,
- 13/1992. (VI.26.) NM rendelet,
- 41/2004. ((IV.7.) GKM rendelet,
- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról,
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
- 1992. évi LXVI. törvény,
- 146/1993 (X.2.) Korm. rendelet,
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

 

A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYA

Illetékességi terület: országos

Ügyintézők: 
Endrédiné Szabó Erika  Tel.. 44/500-981

        Email: endredine.erika@mateszalka.szszbmkh.gov.hu 
Bacskó Ilona   Tel.. 44/500-982
        Email: bacsko.ilona@mateszalka.szszbmkh.gov.hu
  

A mozgásában korlátozott fogyatékos személy parkolási igazolványa olyan közokirat és a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI.14.) Korm. rendeletben meghatározott biztonsági okmány, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 51/A.§-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.
A parkolási igazolvány kiadására, cseréjére és pótlására irányuló kérelmet elsősorban az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes – de szükség esetén bármely – okmányirodában személyesen, meghatalmazott, törvényes képviselő útján lehet benyújtani.
A személyes megjelenésben akadályozott jogosult az igazolvány kiadására, cseréjére és pótlására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti.

Az eljáráshoz az alábbi iratok bemutatása szükséges:

1 érvényes személyazonosításra alkalmas, illetve
2. lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány,
3. az orvos által kiállított szakvélemény.
Ügyintézési határidő: 21 nap.
Az eljáró ügyintézőnél csere esetén le kell adni a lejárt érvényességű, új típusú parkolási igazolványt.
A kérelem benyújtásakor szükséges formanyomtatvány.
Elfogadható szakvélemények:
1. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti szakvélemény,
2. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott szakvélemény;
3. A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII.14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lap;
4. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás.
2013. augusztus 01. napjától lehetőség van intézmények számára történő parkolási igazolvány kiállítására. Ezen intézmények az általuk üzemben tartott, bérelt vagy lízingelt, - és ezt szerződés bemutatásával bizonyító – a mozgásában korlátozott személyek szállítására használt járművek számának megfelelő számú igazolványra jogosultak.
Igazolványra az a működési engedéllyel rendelkező intézmény jogosult, amely
a) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott óvoda, alap- vagy középfokú oktatási intézmény, ha működési engedélye, alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) pontjában meghatározott személyek oktatását-nevelését végzi; továbbá
b) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott pedagógiai szakszolgálati intézmény, ha alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) pontjában meghatározott személyeket lát el, vagy ezen pedagógiai szakszolgálati feladatellátás helyszíneként szolgáló intézmény, mindkét esetben akkor, ha a gyermekek szállításáról maga gondoskodik;
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott, a 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó
ca) nevelőszülői-, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, speciális gyermekotthon, utógondozó otthon,
cb) különleges gyermekotthon, lakásotthon,
cc) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény;
d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
da) a 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó fogyatékos személyek otthona, és
db) támogató szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató

A parkolási igazolvány érvényessége:
Az igazolvány a kiállítás napjától számított 3 évig hatályos. Ha a szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg, az igazolvány hatálya megegyezik a szakvélemény hatályával.

Az ügyfél részére 5 éves időtartamra kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. Az 5 éves időtartam leteltével az igazolvány hatálya további 5 évvel újabb szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás bemutatása nélkül meghosszabbítható. 

Az eljárásért fizetendő díjak:
Az igazolvány kiadására és cseréjére irányuló kérelem illeték- és díjmentes.

A pótlásért 3.100.- Ft összegű díjat kell megfizetni postai befizetéssel (készpénz-átutalási megbízáson) vagy bankkártyás fizetéssel.

Mit kell tennie, hogy interneten intézhesse a parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyeit?

Ha Ön már regisztráltatta magát az Ügyfélkapu rendszerében, kapcsolatba léphet elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel.
Először beírja az Internet böngészőjébe a www.magyarorszag.hu címet. Miután belépett az oldalra, ráklikkel a jobb felső sarokban található Ügyfélkapu logóra.
Így használhatja időpontfoglalásra, hogy ne kelljen sorban állnia, hanem egy előre egyeztetett időpontban csak Önnel foglalkozzanak a hivatalban.
Használhatja ügyelőkészítésre, ekkor az ügyintézési folyamatot csak részben tudja Interneten keresztül bonyolítani, de még így is jelentős időt spórolhat meg.
Használhatja 100 %-osan online ügyintézésre.

Bővebb információkat az Ügyfélkapu regisztrációjával és használatával kapcsolatban a www.magyarorszag.hu Internet címen olvashat.

Vonatkozó jogszabályok
- 218/2003 (XII.11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról,
- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
- 141/2000.(VIII.9.) kormányrendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
- 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről
- 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
- 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről


ÚTI OKMÁNY (ÚTLEVÉL) KIADÁSA

Illetékességi terület: országos

Ügyintézők: 
Endrédiné Szabó Erika  Tel.. 44/500-981

    Email: endredine.erika@mateszalka.szszbmkh.gov.hu 
Bacskó Ilona   Tel.. 44/500-982
    Email: bacsko.ilona@mateszalka.szszbmkh.gov.hu
  

Úti okmányokkal kapcsolatos ügyintézés során előforduló ügytípusok:
- útlevél kiadás
- útlevél csere
- útlevélpótlás

Az útlevél ügyintézéshez formanyomtatványt nem kell kitölteni.

Az útlevél Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetőleg hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja.
Adattartalma

Az útlevél tartalmazza az állampolgár:

- családi és utónévét,
- születési családi és utónévét,
- születési helyét, idejét
- nemét,
- állampolgárságát,
- az útlevél típusát,
- számát,
- kiállításának keltét,
- érvényességi idejét,
- a kiadó magyar állam kódját,
- kiállító hatóság nevét,
- gépi olvasásra alkalmas adatsort,
- arcképmását és saját kezű aláírását,
- rádiófrekvenciás chip.

Hogyan kell kérelmezni az útlevelet?   
A kérelmet belföldön az okmányirodáknak illetve Kormányablakoknak (bármelyiknek) vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal, külföldön a külképviseletnél lehet benyújtani. A KEK KH útlevél ügyben eljáró ügyfélszolgálatának címe: 1132 Budapest, Visegrádi u. 110-112., telefonszám: 1818
Csak személyesen igényelhetek útlevelet?   
Igen, útlevelet csak személyesen lehet igényelni, meghatalmazott csak akkor járhat el, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt orvosi igazolással tanúsítja.

Mit kell magunkkal vinnünk az okmányirodába?   
A kérelmező köteles bemutatni az alábbi dokumentumokat, illetve közölni a következő adatokat:
1. személyazonosító adatait (családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát),
2. az ezek ellenőrzésére szolgáló okiratokat (érvényes állandó személyazonosító igazolványt, amennyiben ezzel nem rendelkezik, úgy születési anyakönyvi kivonatot és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot), értesítési címét, illetőleg lakcímét (személyazonosító igazolványt, illetve ha új típusú személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, akkor a személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt, más néven lakcímkártyát, illetve a 2001. január 1. után kiállított vezetői engedélyt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt).
3. Csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző úti okmányát - kivéve, ha az még érvényes, és az új okmány megérkezéséig a jogosult utazni kíván, mert ilyenkor elegendő a régit az új személyes átvételekor leadni,
4. valamint az útlevél iránti kérelemhez az illetéktörvényben meghatározott összegű illetéket.
5. Ha a kérelmező előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkozni kell arról, hogy azt ellopták, elvesztette, illetőleg megsemmisült, vagy arról, hogy érvényes úti okmánnyal nem rendelkezik.
Mi a teendő, ha gyermeknek vagy gondnokság alatt álló személynek szeretnénk útlevelet?
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét a törvényes képviselő nyújthatja be. 
A kérelméhez szükséges 
1. a személyazonosító igazolvány, illetve születési anyakönyvi kivonat,
2. személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány,
3. a kiskorú előző úti okmánya (ha rendelkezik ilyennel, illetve, ha nem kívánja megtartani az új megérkezéséig),
4. illetéket
5. a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványa vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványa,
6. a gondnok-, illetőleg gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról,
7. a szülőnek (törvényes képviselőnek) a gyámhatóság, illetve a magánútlevél hatósága előtt tett, a magánútlevél kiadásához hozzájáruló nyilatkozata vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szüneteltetését igazoló jogerős bírósági határozat másolata.
A külföldön élő magyar állampolgárok magánútlevél készíttetéséhez a következő iratok szükségesek:
- honosítási okirat,
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány, ha azzal rendelkezik,
- külföldi hatóság által kiállított személyi igazolvány, vagy külföldi útlevél,
- kiskorú gyermekeknek (18. életév alatt) magyar születési anyakönyvi kivonat, amennyiben nincs a külföldi születési anyakönyvi kivonatról az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása.

Mennyibe kerül az útlevélkérelem?   
A kérelemhez szükséges illeték a kérelmező életkorától és az érvényességi idő hosszától függ.
• 6 éves kor alatti gyerekek legfeljebb 3 évre kaphatnak útlevelet 2.500 forintos illeték ellenében.
• A 70 év felettieknek is 2.500 forint illetéket kell befizetni, de az ő okmányuk érvényességi ideje 10 év.
• A 6-18 év közötti gyerekeknek 2.500 forint ellenében 5 évre szóló dokumentumot állítanak ki,
• 18-70 éves korúaknak 10 évre szóló útlevélért 14.000 forintot kell fizetni,
A 18-70 éves korosztály igényelhet 5 évre szóló okmányt is, ebben az esetben az illeték 7.500 forint.
Az illeték lerovását postai befizetéssel (készpénz-átutalási megbízás) vagy bankkártyás fizetéssel kell teljesíteni.

Mennyit kell várni a kész útlevélre?   
A hatóság 20 napon belül készíti el a magánútlevelet.

Meddig érvényes, és mikor érvénytelen az útlevél?   
Az útlevél érvényességi időtartama 3, 5, vagy 10 év, időtartama nem hosszabbítható meg. 
Érvénytelen az útlevél abban az esetben, ha személyazonosság megállapítására alkalmatlan, betelt, megrongálódott vagy meghamisították, az útlevélhatóság visszavonta, azt nem az arra jogosult használja fel, érvényességi ideje lejárt, vagy a használatára jogosult elhunyt.

Mi a teendő akkor, ha ellopták, megsemmisült vagy elvesztettük az útlevelet?   
Az útlevél ellopását, elvesztését, megsemmisülését mindenki köteles haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül bejelenteni. Az elveszettnek vélt és az erről szóló bejelentés után megtalált útlevélről a megtalálástól számított három munkanapon belül a hatóságot értesíteni kell.

Mikor állítanak ki második magánútlevelet?   
Aki foglalkozása miatt rendszeresen utazik külföldre, de hivatalos útlevélre nem jogosult, annak második magánútlevelet is kiállíthatnak, ezt azonban a kérelem benyújtásánál igazolni kell. A második magánútlevelet az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának időtartamára, de legfeljebb ötévi érvényességgel igényelhető. 

Mennyit kell fizetni a második magánútlevélért?   
1. 18 és 70 év közötti állampolgároknak:  15.000 forint,
2. 18 év alattiaknak és a 70 év felettieknek:   5.000 forint. 

Soron kívüli útlevél igénylése

Hol lehet benyújtani a kérelmet?   
Az azonnali útlevél iránti kérelmet a Kormányablakban, és a Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodájában (1132 Budapest, Visegrádi u. 110., Tel.: 1818, 06-1-412-6475) lehet benyújtani.
Soron kívüli kérelem illetéke:
• soron kívüli eljárásban: alapilleték +19.000 Ft (7 napos gyártási idő+postázás),
• sürgősségi eljárásban: alapilleték +29.000 Ft ( 3 napos gyártási idő),
• azonnali eljárásban: alapilleték +39.000 Ft ( 1 napos gyártási idő).


Mit kell csatolni a kérelemhez?   
1. a kérelmező előző útlevelét, kivéve, ha az még érvényes, és a kérelmező az új okmány megérkezéséig utazni kíván, így kéri annak visszahagyását. A visszahagyott útlevelet az új úti okmány személyes átvételekor kell leadni,

2. meghatározott értékű illeték megvásárlásának igazolását,
3. kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez a szülő (törvényes képviselő) gyámhatóság vagy az útlevélhatóság előtt tett, az útlevél kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló jogerős bírósági határozat másolatát,
4. az útlevél kiállításának indokát alátámasztó okiratokat (közeli hozzátartozó balesete, halála vagy fontos családi eseményt természetesen nem lehet mindig bizonyítani, így ezekben az esetekben csak a kérelmezőnek az útlevélhatóság előtt tett nyilatkozata áll a hatóság rendelkezésére).
A hatóság az okiratok valódiságát ellenőrzi, majd minden információt a KEK KH-nak továbbít, ahol ellenőrzik azt, hogy az állampolgár kaphat-e útlevelet, és az útlevelek kiállítása is itt történik.

Mit kell tennie, hogy interneten intézhesse az úti okmánnyal kapcsolatos ügyeit?

Ha Ön már regisztráltatta magát az Ügyfélkapu rendszerében, kapcsolatba léphet elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel.
Először beírja az Internet böngészőjébe a www.magyarorszag.hu címet. Miután belépett az oldalra, ráklikkel a jobb felső sarokban található Ügyfélkapu logóra.
Így használhatja időpontfoglalásra, hogy ne kelljen sorban állnia, hanem egy előre egyeztetett időpontban csak Önnel foglalkozzanak a hivatalban.
Használhatja ügyelőkészítésre, ekkor az ügyintézési folyamatot csak részben tudja Interneten keresztül bonyolítani, de még így is jelentős időt spórolhat meg.
Használhatja 100%-osan online ügyintézésre.

Bővebb információkat az Ügyfélkapu regisztrációjával és használatával kapcsolatban a www.magyarorszag.hu Internet címen olvashat.

Az úti okmányokkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogszabályok

- A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény.
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
- A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról rendelkező 101/1998.
(V.22.) Korm. rendelet.
- A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról rendelkező 37/1998. (VIII.18.) BM. rendelet.
- Az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló, 15/2001. (VII.5.) BM rendelet

LAKCÍMBEJELENTÉS


Illetékességi terület: Mátészalkai Járási Hivatal illetékességi területe

Ügyintéző: 
Horváth Bettina Tel.: 44/500-968

      Email: horvath.bettina@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Belényesi Annamária Tel.: 44/500-968
      Email: belenyesi.annamaria@mateszalka.szszbmkh.gov.hu
Kovácsné Fodor Márta Tel.: 44/500-960
      Email: kovacsne.marta@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Szántó Péter Zoltánné Tel.: 44/500-960
      Email: szanto.zoltanne@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

A Magyarország területén élő polgároknak a lakóhely, illetve a tartózkodási hely címét a be- vagy a kiköltözés után három munkanapon belül kell bejelenteni az új lakó-, vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy járási hivatalnál.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező és harmadik országbeli állampolgárok valamint az EGT – állampolgárok ügyeit a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal intézi, lakcímkártyájukat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala állítja ki.

A külföldről hazatérő magyar állampolgár a magyarországi lakóhelyére történt beköltözéstől számított három munkanapon belül köteles a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél, vagy illetékes járási hivatalnál a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi és lakcím adatait bejelenteni. Az adatok nyilvántartásba vételéről az illetékes járási hivatal lakcímigazolványt ad ki.

A nyilvántartási törvény hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy az illetékes külföldi külképviseleti hatóságnál kell bejelentenie.

Ki nem köteles bejelenteni tartózkodási helyét?
Nem kell bejelentenie a tartózkodási helyét annak, aki

1. gyógyintézeti kezelés miatt nem tartózkodik lakóhelyén;
2. előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti.

Hogyan jelenthetjük be lakcímünket?
A lakcím-bejelentési kötelezettséget lakcímjelentő lapon kell teljesíteni, melyet a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezettnek és a szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia. Az aláírások kizárólag az ügyintéző előtt történhetnek.

A polgár lakcím-bejelentési kötelezettségét személyesen, illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján teljesítheti:
- ha a bejelentési kötelezettség több együtt költöző hozzátartozót érint, a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik nagykorú magyar állampolgár bejelentésre kötelezett is teljesítheti.
- a kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy lakcímbejelentését szülője, illetve gondnoka (törvényes képviselője) teljesíti. A 14. életévet betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti.
- az átmeneti gondozásban részesülő gyermek lakcímbejelentéséről a szállásadó (nevelőszülő vagy gyám) gondoskodik. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt tekintetében is.

A polgárnak a lakcímét, illetőleg annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy járási hivatalnál kell bejelentenie. Tartózkodási hely létesítését a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél vagy illetékes járási hivatalnál kell bejelenteni, lakcímjelentő lapon. A tartózkodási hely megszűnése országos illetékességű, bárhol be lehet jelenteni.

Lakcím-bejelentéshez szükséges okiratok:
- „0” éves kortól érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély),
- lakcímigazolvány
- albérletbe való költözés esetén a szállásadó aláírása, lakcímkártyája és érvényes személyigazolványa vagy kártya formátumú vezetői engedélye, illetve albérleti szerződés
- lakcímbejelentő lap
- önkormányzati bérlakás esetén lakásbérleti szerződés szükséges. Ebben az esetben a szállásadó a kijelölt bérlő.
Ha a Magyarországon élő magyar polgárnak a nyilvántartásban sem lakó-, sem tartózkodási helye nincs, adatait "lakcím nélküli"-ként kezelik.

A lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása szükséges (ő is – az ügyintéző előtt – aláírja a bejelentő lapot). Fontos tudni, hogy a lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet és nem szüntet meg.

Ha a Magyarországon élő magyar állampolgár külföldön szeretne letelepedni, ezt személyesen be kell jelentenie bármely járási hivatalnál vagy az illetékes külföldi külképviseleti hatóságnál (konzuli tisztviselőnél).

Illeték
A lakcímbejelentés illetékmentes. Abban az esetben, ha már valaki rendelkezett lakcímkártyával, és azt elvesztette, 1.000 Ft illetéket kell lerónia; eltulajdonítás esetén illetékmentes.

A lakcímigazolvány illetéke - ha az eljárás a személyi azonosítót vagy a lakcímet nem érintő adatváltozás miatt indult (névváltozás) - 500 forint.

Az illeték lerovását postai befizetéssel (készpénz-átutalási megbízás) vagy bankkártyás fizetéssel kell teljesíteni.

Mit kell tennie, hogy interneten intézhesse a lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyeit?

Ha Ön már regisztráltatta magát az Ügyfélkapu rendszerében, kapcsolatba léphet elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel.
Először beírja az Internet böngészőjébe a www.magyarorszag.hu címet. Miután belépett az oldalra, ráklikkel a jobb felső sarokban található Ügyfélkapu logóra.
Így használhatja okmányirodába időpontfoglalásra, hogy ne kelljen sorban állnia, hanem egy előre egyeztetett időpontban csak Önnel foglalkozzanak a hivatalban.
Használhatja ügyelőkészítésre, ekkor az ügyintézési folyamatot csak részben tudja interneten keresztül bonyolítani, de még így is jelentős időt spórolhat meg.
Használhatja 100%-osan online ügyintézésre.

Bővebb információkat az Ügyfélkapu regisztrációjával és használatával kapcsolatban
a www.magyarorszag.hu Internet címen olvashat.
Ügyintézési határidő: azonnali
Kapcsolódó jogszabályok
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,
- 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 
SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA


Illetékességi terület: országos

Ügyintéző: 
Horváth Bettina Tel.: 44/500-968

      Email: horvath.bettina@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Belényesi Annamária Tel.: 44/500-968
     Email: belenyesi.annamaria@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Kovácsné Fodor Márta Tel.: 44/500-960
     Email: kovacsne.marta@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Szántó Péter Zoltánné Tel.: 44/500-960
     Email: szanto.zoltanne@mateszalka.szszbmkh.gov.hu


A lakcímigazolvány tartalma:
• családi és utónév,
• születési név,
• születési hely, idő,
• anyja neve,
• személyi azonosító,
• a lakcím, a tartózkodási hely, és ezek érvényességi ideje,
• okmányazonosító,
• kiállítás kelte
• kiállító hatóság megnevezése.

A hatósági igazolvány kiadása hivatalból történik, ha
1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát cseréli le és hatósági igazolvánnyal még nem látták el.

2. arra a személyi azonosító kiadásával vagy módosításával továbbá a honosított polgár nyilvántartásával összefüggő eljárásban vagy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban került sor;
3. az igazolvány kiállítása tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy gyártmányhibája miatt történt,
4. a magyar állampolgár bejelenti Magyarország területének külföldi letelepedés szándékával történő elhagyását,
5. arra helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatti címváltozás miatt kerül sor.

Lakcímigazolvány kiadása iránti kérelmezés, ha
1. lakcíme vagy tartózkodási helye szerinti település neve, postai irányítószáma, a lakás címeként bejelentett közterület neve vagy jellege, illetőleg a ház száma megváltozott (címváltozás),

2. a személyi azonosítót nem érintő személyi adatok (névadatai, anyja neve) megváltoztak,
3. költözés miatt változott meg a lakóhely vagy tartózkodási hely,
4. ha a lakcímigazolvány elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott.

Újszülött esetében a születés anyakönyvezésére irányuló eljárás során a kórházban előterjesztett, az anyakönyvvezetőhöz továbbított kérelemmel indul az eljárás.

Lakcímkártya megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése esetén az eljárás országos illetékességű. A külföldön élő magyar állampolgároknak a Központi Okmányirodát kell felkeresniük.

Illeték
A lakcímigazolvány illetéke - ha az eljárás a személyi azonosítót vagy a lakcímet nem érintő adatváltozás miatt indult (névadat változás) - 500 forint.

Ha a lakcímigazolvány kiadására irányuló eljárásra az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor, az eljárás illetéke 1.000 forint.
Az illeték lerovását postai befizetéssel (készpénz-átutalási megbízás) vagy bankkártyás fizetéssel kell teljesíteni.

Illetékmentes:
1. a lakcímkártya kiadása, ha arra a személyazonosító igazolvány kiadása vagy lakcímváltozás miatt kerül sor;

2. az okmány cseréje, ha gyártáshibás, vagy tévesen jegyezték be adatainkat;
3. a személyi azonosító képzése - ideértve a személyi azonosító megváltozását eredményező adatváltozást is - miatt kiállított hatósági igazolvány;
4. a lakcímet igazoló hatósági igazolvány cseréjére irányuló eljárás, amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor;
5. eltulajdonítás esetén.

Érvénytelen a hatósági igazolvány, ha
1. az abba bejegyzett adatok megváltoztak;

2. az megrongálódott, elveszett, eltulajdonították;
3. az hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel vagy azt nem a kiállításra jogosult szerv állította ki,
4. megszűnt a hatósági igazolványra való jogosultság;
5. az igazolvány tulajdonosa meghalt.
Ha az igazolvány érvényét veszti, nyolc napon belül le kell adni a kiállító hatóságnál vagy települési önkormányzat jegyzőjénél.

Mit kell tennie, hogy interneten intézhesse a lakcímkártyával kapcsolatos ügyeit?
Ha Ön már regisztráltatta magát az Ügyfélkapu rendszerében, kapcsolatba léphet elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel.

Először beírja az Internet böngészőjébe a www.magyarorszag.hu címet. Miután belépett az oldalra, ráklikkel a jobb felső sarokban található Ügyfélkapu logóra.
Így használhatja okmányirodába időpontfoglalásra, hogy ne kelljen sorban állnia, hanem egy előre egyeztetett időpontban csak Önnel foglalkozzanak a hivatalban.
Használhatja ügyelőkészítésre, ekkor az ügyintézési folyamatot csak részben tudja interneten keresztül bonyolítani, de még így is jelentős időt spórolhat meg.
Használhatja 100%-osan online ügyintézésre.

Bővebb információkat az Ügyfélkapu regisztrációjával és használatával kapcsolatban
a www.magyarorszag.hu Internet címen olvashat.

Ügyintézési határidő: azonnali

Kapcsolódó jogszabályok
• 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
• 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
• 1996. XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és azonosító kód használatáról
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól


SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Illetékességi terület: országos

Ügyintéző: 
Horváth Bettina Tel.: 44/500-968

      Email: horvath.bettina@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Belényesi Annamária Tel.: 44/500-968
     Email: belenyesi.annamaria@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Kovácsné Fodor Márta Tel.: 44/500-960
     Email: kovacsne.marta@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Szántó Péter Zoltánné Tel.: 44/500-960
     Email: szanto.zoltanne@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Jogosultság

Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgárnak, bevándorolt, letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személynek adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait a rendeletben meghatározott okiratokkal tudja igazolni. A személyazonosító igazolvány első alkalommal történő kiadását a letelepedett, menekült és oltalmazott az idegenrendészeti hatóságnál, a menekült a menekültügyi hatóságnál köteles kérni.
Életkortól függetlenül köteles személyazonosító igazolványt igényelni az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel.

A kérelem benyújtása

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem bármely járási hivatalnál személyesen előterjeszthető. Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem ügyintézési határideje 20 nap.
A személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező állandó személyazonosító igazolványa kiadása iránti kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti, aki közreműködő hatóságként jár el, és a kérelmet ellenőrzést követően haladéktalanul megküldi a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak. A szabadságvesztés büntetését töltő, a kényszergyógykezelt, az ideiglenesen kényszergyógykezelt, valamint az előzetes letartóztatásban lévő polgár a kérelmét - meghatalmazott útján - annál a járási hivatalnál terjesztheti elő, amely a fogva tartás helye szerint illetékes.
A korlátozottan cselekvőképes jogosultat a szig. kiadása ügyében megilleti az eljárási képesség. Ez azt jelenti, hogy a 14. életévét betöltött kiskorú eljárhat a szig. igénylése kapcsán. A 14. év alatti gyermekek esetében továbbra is a szülő/törvényes képviselő jár el.
Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező személyesen köteles eljárni, kivéve a jogszabályban foglaltak, valamint a kérelem elektronikus úton történő előterjesztése esetén.
A cselekvőképtelen kérelmező esetében a törvényes képviselő jár el, de a személyes megjelentés kötelezettsége alól a kérelmező – a jogszabályban foglaltak kivételével – nem mentesül. A kérelmező helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a kérelmező – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni. A kérelemhez csatolni a kérelmező 1 db fényképét.
A Magyarországon született magyar állampolgár újszülött állandó személyazonosító igazolványát a törvényes képviselő – személyes megjelenést mellőzve – kérelmezheti a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél is. A kérelemnyomtatványt az anyakönyvvezető továbbítja a születés helye szerint illetékes járási hivatalnak..

A személyesen eljáró kérelmező a személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg írja alá. A kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. A kérelmező írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt - az aláírás céljára szolgáló rovatban - a járási hivatal - írásképtelen - bejegyzéssel tünteti fel. Az írásképtelen személy részére kiállított személyazonosító igazolvány aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz.
A cselekvőképtelen kérelmező esetében a kérelmet a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

A személyesen eljáró kérelmező a személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg írja alá. A kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. A kérelmező írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt - az aláírás céljára szolgáló rovatban - a járási hivatal - írásképtelen - bejegyzéssel tünteti fel. Az írásképtelen személy részére kiállított személyazonosító igazolvány aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz.
A cselekvőképtelen kérelmező esetében a kérelmet a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

Okiratok bemutatása, csatolása

Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik, vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, azt a kérelemhez be kell mutatnia.

A fentiek hiányában a kérelmezőnek be kell mutatnia

- a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas (házassági) anyakönyvi kivonatát;
- a doktori cím viselésére jogosító okiratot; külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását tanúsító okiratot
- a külföldről hazatérés esetén a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
- a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmezőnek a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A bevándorolt, a letelepedett és a menekült és az oltalmazott jogállású személy akkor köteles a születési anyakönyvi kivonat és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonat bemutatására, ha születését, illetve házasságkötését nem Magyarországon anyakönyvezték. A menekült és az oltalmazott jogállású személy nem kötelezhető útlevelének bemutatására. A bevándorolt és a letelepedett személynek a kérelméhez be kell mutatnia a külföldi hatóság által kiállított útlevelét, ha azzal rendelkezik.
Ha a külföldről hazatért magyar állampolgár nem rendelkezik állampolgársági bizonyítvánnyal, annak beszerzésére nem kötelezhető. Az állampolgárság megállapítása iránt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt kell megkeresni. A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelemhez be kell mutatni a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot, a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is. A menekült jogállású személy kérelméhez csatolni kell egy darab fényképet. A fénykép hátoldalára a menekültügyi hatóság feltünteti a menekültkénti elismeréséről szóló hatósági határozat számát, továbbá a fényképnek a menekültként elismert személlyel való azonosságát bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.
Az okiratokat eredetiben vagy az eredetiről készített hiteles másolatban, külföldön kiállított okiratot hiteles magyar fordításban kell bemutatni. Magyar állampolgár külföldön történt születéséről, házasságkötéséről a hazai anyakönyvezés során kiállított anyakönyvi kivonatot, illetve annak hiteles másolatát kell bemutatni. Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik, vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal, vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal (útlevél, kártya típusú vezetői engedély) azt a kérelemhez be kell mutatnia. Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik és az igazolvány adataiban változás következett be, az adatváltozást 8 napon belül kell jelenteni, és okiratokkal kell igazolni. (pl. születési, házassági anyakönyvi kivonat, IRM névváltozási okirat mely anyakönyvezve van, doktori cím viselésére jogosító okirat.)
Ha a kérelmező az állandó személyazonosító igazolványát nem tudja bemutatni, nyilatkozni kell annak okáról. Ha a kérelmező cselekvőképességet kizáró gondokság alá helyezése megszűnt, az erről szóló jogerős bírósági határozatot is be kell mutatni.

 


Ellenőrzések az eljárás során

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező jogosultságát, személyazonosságát, állampolgárságát és fényképnek az azonosításra alkalmasságát ellenőrizni kell. Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell az állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmány adattartalmával, illetőleg a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal.
Újszülött estében az igazolványt az anyakönyvvezető által továbbított adatok alapján kell kiadni.
A személyazonosító igazolványt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból átvett személyi adatokkal kell kiállítani.
Amennyiben a végrehajtott adategyeztetéskor a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek meg a bemutatott okmány vagy okirat adataival, vizsgálni kell az eltérés okát, és indokolt esetben a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatait haladéktalanul helyesbíteni kell. A helyesbítést magyar állampolgár, illetve olyan külföldi esetében, akinek anyagkönyvi eseményét Magyarországon anyakönyvezték, kizárólag anyakönyvi okirat alapján - szükség estén az illetékes anyakönyvezető megkeresésével - lehet elvégezni. Az anyakönyvvezető a megkeresésnek soron kívül köteles eleget tenni.

Döntések

A kérelem az állandó személyazonosító igazolvány kiadásával teljesül.
A Járási Hivatal Kormányablak Osztálya az állandó személyazonosító igazolvány kiadását megtagadja, ha:
- a kérelmező állandó személyazonosító igazolványra nem jogosult;
- már rendelkezik érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal és az igazolvány adataiban - az érvényességi idő kivételével - változás nem következett be.

A magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett vagy menekült jogállású személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal okmányirodai osztálya, Kormányablak osztálya a személyazonosító igazolványt határozattal visszavonja ha:
- a személyazonosító igazolványt jogosulatlanul használták fel vagy meghamisították,
- a magyar állampolgár, illetőleg a bevándorolt, a letelepedett vagy menekült jogállású személy az arra való jogosultság megszűnését követően az állandó személyazonosító igazolványt az igazolvány elvételére jogosult hatóságnak nem adta át.

Áttétel

A kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig, illetve a kiadást megtagadó vagy visszavonó határozat kézhezvételéig bármikor írásban kérheti, hogy az eljárást a továbbiakban a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal folytassa le. Ebben az esetben az ügy iratait haladéktalanul át kell tenni a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz.

Az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása és átadása

Az állandó személyazonosító igazolvány - a kérelmező választása szerint - postai úton kell továbbítani, vagy a járási hivatalban kell átadni a kérelmező részére.
A járási hivatalban kell átadni az állandó személyazonosító igazolványt, ha az eljárás során ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadására került sor, vagy a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolványa.
A postai úton át nem vett személyazonosító igazolványt a kérelmező személyesen veheti át az értesítési cím szerint illetékes okmányirodában. A személyesen át nem vett állandó személyazonosító igazolványokat - az átvételre való felhívást követően – a Kormányablak a személyazonosító igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről. Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama a kiadás napjától számított
• 3 év, ha a jogosult a 6. életévét még nem töltötte be,
• 8 év, ha a jogosult a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be,
• 10 év, ha a jogosult a 18. életévét betöltötte,
• a 14. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam, ha a jogosult a 6. életévét betöltötte, de a 14. életévét még nem töltötte be.
• határidő nélküli, ha a jogosult a 65. életévét betöltötte
A letelepedett jogállású személy állandó személyazonosító igazolványát a letelepedési engedélyébe, ideiglenes letelepedési engedélyébe, nemzeti letelepedési engedélyébe, illetve EK letelepedési engedélyébe bejegyzett érvényességi idővel megegyező érvényességgel kell kiadni. A bevándorolt jogállású személy állandó személyazonosító igazolványát a bevándorlási engedélybe bejegyzett érvényességi idővel megegyező érvényességgel kell kiadni.

 

A személyazonosító igazolvány illetéke

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illetéke 1500 forint. Ha az eljárásban az állandó személyazonosító igazolvány adategyeztetés vagy adatpontosítás szükségessége miatt átmenetileg nem adható ki és ezért ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges, az eljárás illetéke összesen 3.000 forint.


Illetékmentes
 a 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolványa iráni kérelme, kivéve az elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány cseréje esetén,

 a 65. életévét betöltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelme, ha útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel nem rendelkezik,
 eltulajdonítás esetén (az érvényességi idő megegyezik az eltulajdonított okmány érvényességi idejével)
 az okmány cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy az okmány gyártáshibás.

Az ideiglenes személyazonosító igazolvány

A jogosult részére - személyazonosító igazolvány iránti kérelmére – ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha nem rendelkezik érvényes útlevéllel, vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, és
 állandó személyazonosító igazolványának érvényességi ideje lejárt, az igazolvány cseréjét kérte adatváltozás miatt, vagy az igazolványt eltulajdonították, elvesztette, vagy megsemmisült. Magyar állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való ellátására kerül sor.
Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje ezekben az esetekben a kiadástól számított 30 nap,
 az állandó személyazonosító igazolvány adategyeztetés vagy adatpontosítás szükségessége miatt átmenetileg nem adható ki.
Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességének ideje ezekben az esetekben a kiadástól számított 120 nap. A 120 napos érvényességi idejű ideiglenes személyazonosító igazolvány másodízben ismételten kiadható 120 napra.
 
• Kapcsolódó jogszabályok
- 168/1999. (XI.24. Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról,
- 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról,
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,
- 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról,
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
- 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról


EGYÉNI VÁLLALKOZÁS

Illetékességi terület: országos

Ügyintéző:  
Kissné Dávid Enikő Tel.. 44/500-969

      Email: kissne.eniko@mateszalka. szszbmkh.gov.hu

Pápai Tamás  Tel.: 44/500-969
      Email: papai.tamas@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?
Egyéni vállalkozó lehet:

• a magyar állampolgár,
• az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a b) pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja,
• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.
Hogyan lehet egyéni vállalkozást alapítani?
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése személyesen az ország bármely okmányirodájában vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezhető.
A bejelentést személyesen kezdeményező és ügyfélkapuval még nem rendelkező ügyfél számára az okmányirodában ingyenes ügyfélkaput hoznak létre.
Az eljárás a bejelentéssel indul. A vállalkozói igazolvány kiadásához az erre a célra rendszeresített űrlap szükséges. A vállalkozói igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele.
A bejelentést az ügyfélkapun keresztül vagy személyesen az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell megtenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
• a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét vagy szálláshelyét, értesítési címét, állampolgárságát,
• nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a törvényben meghatározott kizáró okok,
• a főtevékenységet és a folytatni kívánt egyéb tevékenysége(ke)t a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kód szerint megjelölve,
• a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,
• az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek (további információk a www.nav.hu honlapon olvashatók).
Az elektronikus bejelentést követően, a nyilvántartásba vételről igazolás kerül megküldésre a bejelentő részére. Személyes kérelem esetén, az igazolást az ügyfél azonnal megkapja.
Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) vezeti. (www.nyilvantarto.hu)

A KEK KH a nyilvántartásban szereplő adatokat - a gazdasági forgalom biztonsága, a vállalkozói tevékenység gyakorlásával összefüggő jog vagy tény igazolása céljából - az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésétől számított 10 évig kezeli.
Mit kell tudni a vállalkozói igazolványról?
Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele. Igazolvány kiállítására csak abban az esetben kerül sor, ha az egyéni vállalkozó azt kéri, tehát kiváltása nem kötelező.
Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor vagy a tevékenység folytatása során bármikor (ideértve az adatok megváltozása miatt kért igazolvány kiállítását is) kérhető.
Ha az igazolvány kiállítását személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani az egyéni vállalkozó részére. Egyéb esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó részére a kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül kézbesíteni kell.
Az egyéni vállalkozói igazolvány a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat igazolja.
Az igazolvány egyedi azonosítóval ellátott biztonsági okmány, amely törzslapból (és szükség szerint pótlapokból) áll.
Az igazolvány az egyéni vállalkozó családi és utónevét, az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit, a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét, az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát és adószámát, továbbá az igazolvány számát, a kiállítás helyét, keltét és a kiállító hatóság megnevezését tartalmazza.
Mit kell tudni az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásáról?
Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.
Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik.
Mi a teendő, ha a vállalkozás adatai megváltoznak?
Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását - ideértve az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének szándékát is - a változástól számított tizenöt napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon a nyilvántartást vezető szervnek bejelenteni.
Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változásbejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érint - feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja.
Az esetben, ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését követően kíván külön jogszabály alapján engedélyköteles vagy bejelentésköteles tevékenységet folytatni, változás-bejelentési kötelezettségének az engedély iránti kérelem, illetve a bejelentés benyújtásával tesz eleget.
Az esetben, ha az egyéni vállalkozó külön jogszabály alapján engedélyköteles vagy bejelentésköteles tevékenységét megszünteti, a változásbejelentési kötelezettségét az engedélyező vagy a bejelentést fogadó hatóságnál is teljesítheti.
Lehet-e szüneteltetni az egyéni vállalkozói tevékenységet?
Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. A szüneteltetés határozatlan idejű.
Az esetben, ha az egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles azt a változásbejelentési űrlapon a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon bejelenteni, amely a szünetelés tényét és kezdő időpontját az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzi. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelésről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet, a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot.
Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja.
A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat.
Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.
Hogy lehet a tevékenységet folytatni a szünetelést követően?
Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét a változásbejelentési űrlapon benyújtott, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó, a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon tett bejelentésével folytathatja.
A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelés záró napját bejegyzi az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és erről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet, a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot.
Hogyan szűnik meg az egyéni vállalkozói tevékenység?
Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnik
• ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését a Hatóságnak vagy a nyilvántartást vezető szervnek bejelenti, a bejelentés napján,
• ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján,
• az egyéni vállalkozó halála napján,
• az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján,
• ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján.
Megtiltásra kerül az egyéni vállalkozói tevékenység, ha
• az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn,
• ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt,
• ha az egyéni vállalkozó a főtevékenységét és egyéb tevékenységi körei egyikét sem folytatja jogszerűen.
A nyilvántartást vezető szerv azt az egyéni vállalkozót, akinek az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság megszűnésének napjával hivatalból törli a nyilvántartásból, és erről az egyéni vállalkozót tájékoztatja. A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásból való törlésről és annak időpontjáról haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet, a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot. 

Mennyi illetéket kell fizetni az eljárás során?
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes.

Illetékfizetési kötelezettsége csak azon ügyfeleknek van, akik egyéni vállalkozói igazolvány kiállítását kérik.
Ügyintézés tárgya  Illeték
Egyéni vállalkozói igazolvány kiadása 10 000 Ft
A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok módosítása (a módosított adatok számára tekintet nélkül) 3 000 Ft
A vállalkozói igazolvány megrongálódása, megsemmisülése, elvesztése miatti pótlás 5 000 Ft

Az egyéni vállalkozással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i  2006/123/EK IRÁNYELVE a belső piaci szolgáltatásokról
• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló  2009. évi LXXVI. törvény
• Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
• Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény
• Az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet
• Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.  (XII.17.) IRM rendelet
• Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet
Ügyintézési határidő:
A személyesen benyújtott kérelem azonnal feldolgozásra kerül. Elektronikus úton történő bejelentés esetén az ügyintéző tudomására jutásakor haladéktalanul intézkedik a beérkezett kérelem feldolgozásáról és az igazolás vagy hibaüzenet megküldéséről.

 

Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

Ügyintézési határidő: azonnali

Ügyintéző:

Erdei Zsuzsanna  Tel.: 44/500-974
    Email: erdei.zsuzsanna@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Török Mihály  Tel.: 44/500-974
    Email: torok.mihaly@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Sarkadi Ferencné  Tel.: 44/500-956
    Email: sarkadi.ferencne@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Királyné Balla Katalin  Tel.: 44/500-956
    Email: kiralyne.katalin@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Azonnali ügyintézés
• Az ügy megnevezése (további információ) : Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

Vonatkozó jogszabályhelyek: 
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 68. §, 68/A. §, 69. §,
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 112. §,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 27. §, 28. §

• Az ügy rövid ismertetése (további információ) : Ügyleírás tulajdonilap-másolathoz:
A tulajdoni lapról kérelemre vagy megkeresésre papír alapú hiteles másolat, elektronikus dokumentumként hiteles és nem hiteles másolat szolgáltatható. A földhivatal az ügyfélszolgálatán kizárólag papír alapú hiteles másolatot szolgáltat.

1. Elektronikus tulajdonilap-másolat
• Elektronikus dokumentumként hiteles és nem hiteles tulajdonilap-másolat közvetlenül (Elektronikus Kormányzati Gerinchálózaton), vagy a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből és adatátviteli vonalon (TakarNet) keresztül szolgáltatható.
• A tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolat olyan elektronikus okirat, amelyet hitelesítési záradékkal láttak el, és amelyet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv (FÖMI) fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel hitelesített. Az ilyen módon hitelesített tulajdoni lap kizárólag elektronikus formában rendelkezik tanúsító erővel.
• A tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat tanúsító erővel nem rendelkezik, hivatalos célra nem használható, kizárólag tájékoztatásul szolgál. Ugyanakkor az eljáró szerv az eljárása során elektronikus dokumentumként általa lekérdezett nem hiteles tulajdonilap-másolatot - ha jogszabály a hiteles tulajdonilap-másolat felhasználását kifejezetten nem írja elő - az eljárása során, így különösen a tényállás tisztázásához felhasználhatja.

2. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat
• A tulajdoni lapról papír alapon csak hiteles másolat szolgáltatható.
• A tulajdoni lapról a következő papír alapú másolatok állíthatók ki: teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést szó szerint tartalmazza, szemle, amely kizárólag a másolat kiállításának időpontjában fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 68. § (4) bekezdés, (6) bekezdés, (6a) bekezdés, 68/A. §
• A hatáskörrel rendelkező hatóság (további információ) :
Járási Hivatal Járási Földhivatala
Budapesti 1. Számú Földhivatal
Budapesti 2. Számú Földhivatal
földhivatali kirendeltségek
Vonatkozó jogszabályhelyek: Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés,
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés
• Jogosultak köre (további információ) : A tulajdoni lap tartalmáról bármely ügyfél hiteles másolatot kérhet.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 68/A. §
• Kizáró okok (további információ) : Nincs kizáró ok.
• Csak személyesen intézhető-e az ügy? (további információ) : NEM szükséges az ügyfélnek személyesen eljárnia, lehetőség van törvényes képviseletre, meghatalmazásra.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés
• Helyben intézhető-e az ügy? (további információ) : Az ügyfél az ügyfélszolgálaton azonnal megkaphatja a tulajdoni lapot.
• Kapcsolódó ügyek (további információ) : Adatszolgáltatás iránti kérelem (FOLDH00028). Ingatlan-nyilvántartási térképről kiadott hiteles térképmásolat kérelme (FOLDH00068).
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72-83. §,
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 115/A -118. §,
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 2. §,
a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 10. § (4) bekezdés
• Ügyintézési határidő (további információ) : A földhivatal haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik az ingatlan-nyilvántartási tulajdonilap-másolat kiadásáról.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés
• Az ügyfél által közlendő adatok (további információ) : − A tulajdoni lap másolatot igénylő természetes személy anyja születési családi és utónevét, születési helyét, születési idejét;
− amennyiben a tulajdoni lap másolatot igénylő jogi személy, vagy jogi személyisséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevében jár el, akkor a fenti adatokon túl fel kell tüntetni a jogi személy, vagy jogi személyisséggel nem rendelkező a statisztikai számjelről szóló jogszabály hatálya alá tartozó szervezet statisztikai számjelét, bélyegzőjének lenyomatát;
− a költségviselő adatainak megjelölése: költségviselő neve, vagy megnevezése, költségviselő címe, vagy székhelye;
− a kérelemmel érintett ingatlan (ingatlanok) megjelölése: település neve, ingatlan fekvése, ingatlan helyrajzi száma, másolat típusa (hiteles, teljes, szemle), igényelt másolatok száma;
− a kérelem keltének helye és ideje;
− a kérelmező aláírása;
− személyazonosításra szolgáló okmány megnevezése és száma;
− a kérelemben megjelölt - a személyazonosságot, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló - adatok ellenőrzésére vonatkozó ügyintézői záradék;
− a kérelmező tulajdonilap-másolat átvételét igazoló aláírása.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 111/A. § (1) bekezdés, 3. számú melléklet
• Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre? (további információ) : Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az elektronikus kapcsolattartás, valamint az elektronikus ügyintézés kizárt. Elektronikus dokumentumként azonban hiteles és nem hiteles tulajdoni lap másolat közvetlenül (EKG), vagy a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből és adatátviteli vonalon (TakarNet) keresztül szolgáltatható.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 25. § (3) bekezdés, 68. § (4) bekezdés, (7) bekezdés
• Az ügyfél által csatolandó dokumentumok (további információ) : Ha a tulajdoni lap másolat átvétele nem személyesen történik, a kérelemhez mellékelni kell a személyazonosság igazolására szolgáló okmány közjegyző által hitelesített másolatát, illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 112. § (2) bekezdés
• Eljárási költségek (további információ) : A tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolatért 6250 forint összegű díjat kell fizetni.
A tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatért 3600 forint, a nem hiteles másolatért 1000 forint elektronikus adatszolgáltatási díjat kell fizetni. A papír alapú hiteles másolatért fizetendő díj az ingatlanügyi hatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben az ingatlanügyi hatóság hivatali helyiségében erre lehetőség van, a kérelem előterjesztésével egyidejűleg bankkártyával vagy az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénzátutalási megbízással (csekk) vagy átutalási megbízással teljesíthető.

Teljes személyes díjmentességben részesül:
− a Magyar Állam,
− az egyház, egyházi jogi személy meghatározott esetekben.

Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha az
− hagyatéki eljárás lefolytatásához,
− gyámügyi, szociális vagy kisajátítási eljáráshoz,
− részarány-földtulajdonnal kapcsolatos eljáráshoz,
− a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott állami alapmunkák végzéséhez,
− a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv hatósági feladatai ellátásához
szükséges.

Illetve ha azt az eljáró szerv
− közigazgatási hatósági eljáráshoz,
− közérdekű bejelentés, javaslat és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz,
− gondnokság alá helyezés iránti eljáráshoz,
− a közigazgatási perben eljáró bíróság eljárásához,
− a büntetőügyben eljáró bíróság eljárásához,
− az ügyészség eljárásához,
− a nyomozó hatóság és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai ellátása érdekében,
− a helyi önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintő beruházások megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetőleg nemzeti forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítéséhez
kéri.

Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilapmásolat lekérdezése: ha az igazolhatóan birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt indított eljáráshoz szükséges.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 28. § (1), (2) bekezdés, 30. §, 31. § (1) bekezdés, (2) bekezdés
• Az ügyre vonatkozó jogszabályok (további információ) : A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 2. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11-13. §, 19. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 25. § (3) bekezdés, 26. § (6) bekezdés, 68. §, 68/A. §, 69. §, 72 - 74. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) 27. §, 28. §, 29. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, (3) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 7. § (3) bekezdés, 12. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 2. §, 3. §, 4. §, 111/A. § (1), 112. §, 3. számú melléklet, a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet,
az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §,
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 2. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11-13. §, 19. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 25. § (3) bekezdés, 26. § (6) bekezdés, 68. §, 68/A. §, 69. §, 72 - 74. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) 27. §, 28. §, 29. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, (3) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 7. § (3) bekezdés, 12. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 2. §, 3. §, 4. §, 111/A. § (1), 112. §, 3. számú melléklet, a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet,
az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §,
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés
• Ügyféltájékoztató (további információ) : Nem áll rendelkezésre ügyféltájékoztató
• Fogalmak (további információ) : Az ingatlan-nyilvántartás: településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának az 1997. évi CXLI. törvény szerint meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, továbbá az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, e törvényben meghatározott, személyazonosító és lakcímadatait is.
Tulajdoni lap: az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni.
A tulajdoni lapról az alábbi másolatok szolgáltathatók:
− teljes másolat: amely valamennyi bejegyzést szó szerint tartalmaz,
− szemle: amely kizárólag a - másolat kiállításának, illetve elektronikus úton történő lekérdezésének időpontjában - fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 2. § (1) bekezdés, 19. § (1) bekezdés, 68/A. §
• Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége (további információ) : http://www.takarnet.hu/
www.foldhivatal.hu
Kapcsolódó linkek: » Takarnet földhivatali információs rendszerhonlapAz elektronikus tulajdoni lap másolat szolgáltatás bevezetését, vagyis a TakarNet rendszer éles üzembehelyezését követően a regisztrált felhasználók honlapunkon keresztül belépve is igénybe vehetik a csak számukra elérhető on-line földhivatali szolgáltatásokat.
» A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapjahonlapegyéb tájékoztatás elérhetősége


Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

Ügyintézési határidő: azonnali

Ügyintéző:

Erdei Zsuzsanna  Tel.: 44/500-974
    Email: erdei.zsuzsanna@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Török Mihály   Tel.: 44/500-974
    Email: torok.mihaly@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Sarkadi Ferencné  Tel.: 44/500-956
    Email: sarkadi.ferencne@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Királyné Balla Katalin  Tel.: 44/500-956
    Email: kiralyne.katalin@mateszalka.szszbmkh.gov.hu


Azonnali ügyintézés
• Az ügy megnevezése (további információ) : Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 5. §, Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény , 68/A. § (3)-(4), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:166. § (3)

A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet , 15/A. § (1)
• Az ügy rövid ismertetése (további információ) : Az ingatlan-nyilvántartási térképről kinyomtatott térképmásolat készítése hiteles vagy nem hiteles formában.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény , 68/A. § (3)-(4), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:166. § (3)

A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 15/A. § (1)

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet,

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 5. §
• A hatáskörrel rendelkező hatóság (további információ) : Járási Hivatal Járási Földhivatala
Budapesti 1. Számú Földhivatal
Budapesti 2. Számú Földhivatal
földhivatali kirendeltségek
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A földhivatalokról , a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
• Jogosultak köre (további információ) : Bárki igényelhet térképmásolatot.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI törvény 68/A. § (3)-(4), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:166. § (3)

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 5. §
• Kizáró okok (további információ) : Nincs kizáró ok.
• Csak személyesen intézhető-e az ügy? (további információ) : Bárki igényelhet térképmásolatot.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI törvény 68/A. § (3)-(4), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:166. § (3)

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 5. §
• Helyben intézhető-e az ügy? (további információ) : Igen
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.évi XLVI. törvény

A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM,

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet
• Kapcsolódó ügyek (további információ) : Tulajdoni lap másolat szolgáltatás iránti kérelem - FOLDH00027.
Földhasználati bejelentés - FOLDH00058.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI. törvény 4.§.68-69.§.,

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 112.§.,

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 25/A-25/F pontja,

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm.rend
• Ügyintézési határidő (további információ) : Az általános ügyintézési határidő 8 nap postai úton előterjesztett kérelem esetén.
Ha a kérelmező fizetési kötelezettségét az erre vonatkozó felhívástól számított nyolc napon túl teljesíti, az adatszolgáltató a befizetéstől számított harminc napon belül tesz eleget a kérelemnek.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM, 5.§. (3) bekezdés,


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36.§.(2) bekezdés
• Az ügyfél által közlendő adatok (további információ) : Az igénylő adatai: neve, címe/székhelye, személyazonosítő okmány neve, száma, statisztikai azonosító számjel cég esetében, költségviselő adatai , ha más mint az igénylő: neve, címe/székhelye, statisztikai azonosító számjele, igényelt adatok: az érintett ingatlanok felsorolását amelyről a térképet kérik, település, fekvés, helyrajzi szám, darabszám, adatigénylés célja, szemle vagy teljes, hitelesítve vagy hitelesítés nélkül, dijmentesség igazolása, dátum, kérelmező aláírása, átvevő aláírása.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet 29. számú melléklete
• Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre? (további információ) : Az adatszolgáltatási eljárásban az elektronikus kapcsolattartás lehetséges, de az elektronikus ügyintézés kizárt. Ügyfélkapun keresztül nem hiteles térképmásolat igénylése lehetséges.
• Az ügyfél által csatolandó dokumentumok (további információ) : A kérelemhez nem kell csatolni egyéb dokumentumot.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet 29. számú melléklete
• Eljárási költségek (további információ) : Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj. A díj mértéke hiteles térképmásolat esetén 3000.- , a nem hiteles térképmásolat során pedig 2400.- forint. Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással. A hitelesítési záradékkal ellátott és kiadott térképmásolatot - kérelem esetén - az adatszolgáltató az érvényben lévő adatszolgáltatási díj 50%-ának megfizetése ellenében ismételten hitelesíti, amennyiben annak tartalma időközben nem változott. Hitelesítés nélkül kiadott térképmásolatot - kérelem esetén - az adatszolgáltató az érvényben lévő adatszolgáltatási díj 70%-ának megfizetése ellenében hitelesíti, amennyiben annak tartalma időközben nem változott.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM, 5.§. 10.§. 1. számú melléklet
• Az ügyre vonatkozó jogszabályok (további információ) : A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 11.§, 16.§, 8.§, 4. § (6) bekezdés, 5. §
A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 10.§ (2) - (4) bekezdés, 5.§, 1. számú melléklet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 4. § (6) bekezdés, 11. § (1) bekezdés
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 29. számú melléklete
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet 4.§., 7.§, 12. § és a rendelet melléklete,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36.§.(2) , 102. § (1) , 99. § (1), 116. §
A földhivatalokról , a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.(III.22.) Korm. Rendelet
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006.(X.16.) Korm. Rend. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI törvény 72-75.§
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 11.§, 16.§, 8.§, 4. § (6) bekezdés, 5. §
A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 10.§ (2) - (4) bekezdés, 5.§, 1. számú melléklet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 4. § (6) bekezdés, 11. § (1) bekezdés
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 29. számú melléklete
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet 4.§., 7.§, 12. § és a rendelet melléklete,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36.§.(2) , 102. § (1) , 99. § (1), 116. §
A földhivatalokról , a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.(III.22.) Korm. Rendelet
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006.(X.16.) Korm. Rend. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI törvény 72-75.§
• Ügyféltájékoztató (további információ) : Nem áll rendelkezésre ügyféltájékoztató.
• Fogalmak (további információ) : földrészlet: a föld felszínének természetben összefüggő, közigazgatási és belterületi határ által meg nem szakított területe, amelynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy a vagyonkezelői (kezelési) viszonyok
Hiteles térképmásolat: hitelesített adat igénylése esetén az adatszolgáltató záradékban igazolja, hogy a kiadott adat a kiadást megelőző napig megegyezik a nyilvántartott állapottal
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 11. § (1) bekezdés, A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM, együttes rendelet 10.§ (2) bekezdés,
• Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége (további információ) : http://www.takarnet.hu/
www.foldhivatal.hu
Kapcsolódó linkek: » Takarnet földhivatali információs rendszerhonlap_
» A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapjahonlapegyéb tájékoztatás elérhetőségeKapcsolódó fájlok:  TÉRKÉPMÁSOLAT MEGRENDELŐmegrendelőTÉRKÉPMÁSOLAT MEGRENDELŐ

A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok

1. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
2. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
3. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem
4. Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
5. Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről
6. Építési engedély kiadása iránti kérelem
7. Bontási engedély kiadása iránti kérelem
8. Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem
9. Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem
10. Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
11. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
12. Bontás tudomásulvétele iránti kérelem
13. Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
14. Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem
15. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem
16. Használatbavételi engedély iránti kérelem
17. Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem
18. Összevont telepítési eljárás iránti kérelem
19. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem
20. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem
21. Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem
22. Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése
23. Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem
24. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz
25. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz
26. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz
27. Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
28. Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem
29. Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentése
30. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
31. Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
32. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
33. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem
34. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül
35. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére
36. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy részére
37. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem özvegy részére
38. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem
39. Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés
40. Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem
41. Óvodáztatási támogatás iránti kérelem
42. Törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével kapcsolatban
43. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem
44. Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem
45. Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem
46. Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarék-pénztári szerződésnek
47. Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek (kivéve önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) fizetési könnyítés iránti kérelme
48. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem
49. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés
50. Annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni
51. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem
52. Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
53. Fogyatékosságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése
54. Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán
55. Aktív korúak ellátása iránti kérelem
56. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
57. Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem
58. Táppénz, gyermekápolási táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj megállapítása iránti méltányossági kérelem
59. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
60. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
61. Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése
62. Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése
63. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele iránti kérelem
64. Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem
65. Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gondnok kirendelése iránti kérelem
66. Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem
67. Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére
68. Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik
69. Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem
70. Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem
71. Állampolgársági honosítási kérelem
72. Állampolgársági visszahonosítási kérelem
73. Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat
74. Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat
75. Állampolgárság visszaállítására irányuló kérelem
76. Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
77. Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti kérelem
78. Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem
79. Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
80. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat
81. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket
82. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása
83. Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
84. Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
85. Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem
86. Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról
87. Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem
88. Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem
89. Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
90. Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
91. Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
92. Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
93. Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés
94. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése
95. Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
96. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
97. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
98. Szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése
99. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
100. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
101. Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése
102. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
103. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
104. Kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése
105. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
106. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
107. Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése
108. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
109. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
110. Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése
111. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
112. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
113. Egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése
114. Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem
115. Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem
116. Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem
117. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem
118. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
119. Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása
120. Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése
121. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése
122. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
123. Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
124. Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme
125. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
126. Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések
127. Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem
128. Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme
129. Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem
130. Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem
131. Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem
132. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
133. Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
134. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem
135. Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem
136. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
137. Időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem
138. Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem
139. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem
140. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem
141. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem


Ügyintéző:

Gacsályiné Erdei Marianna Tel.:44/500-958
     Email: gacsalyine.marianna@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Filepné Bodó Mária  Tel.: 44/500-958
     Email: filepne.maria@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Török Mihály   Tel.: 44/500-974
     Email: torok.mihaly@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Erdei Zsuzsanna  Tel.: 44/500-974
     Email: erdei.zsuzsanna@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Sarkadi Ferencné  Tel.: 44/500-956
     Email: sarkadi.ferencne@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Királyné Balla Katalin  Tel.: 44/500-956
     Email: kiralyne.katalin@mateszalka.szszbmkh.gov.hu


A kormányablakban előterjeszthetőek a fentebb felsorolt beadványok, amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz továbbít. Amennyiben a beadvány hiányos, a kormányablak tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról, és amennyiben a hiányok jellege lehetővé teszi, biztosítja az azonnali javítás vagy pótlás lehetőségét. Az ügyfél kérésére a kormányablak a beadványt a hiányoktól függetlenül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. Az ügyfél a hiányosságok pótlását - ideértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott hiánypótlási felhívás teljesítését is - a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak. Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti. A kormányablak a kérelmek továbbítását elektronikus úton, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával végzi, kivéve, ha a kérelem, bejelentés benyújtott mellékletének vagy az azokról készített hiteles elektronikus másolatnak az elektronikus úton történő továbbítása nem lehetséges. A kormányablak - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - a benyújtott beadványt papír alapon is továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak. A kormányablak a beadványokkal kapcsolatos eljárásában a Ket. szerinti közreműködő hatóságként jár el azzal, hogy a Ket. 38/A. § (3) bekezdés b)-d) pontja nem alkalmazható.

Alkalmazott jogszabályok
515/2013.(XII.30.) Korm. rendelet a Kormányablakokról

Állampolgársági ügyintézés

Ügyleírás:

Állampolgársági kérelmek átvétele, továbbítása az illetékes hatóság (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) felé. Hagyományos és az egyszerűsített honosítási kérelmek, állampolgársági igazolás, nyilatkozat, valamint lemondás a magyar állampolgárságról ügytípusok intézése.
Honosítási, visszahonosítási kérelmet csak személyesen lehet hatóságunkhoz benyújtani, ügyfélfogadási időben. Kiskorú esetében, a kérelmet szülője/törvényes képviselője jogosult előterjeszteni, és a honosításhoz, mindkét szülő hozzájárulása szükséges.
A kérelmek és a benyújtott okiratok rögzítés után megküldésre kerülnek a BÁH részére, majd a közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztése alapján a kérelemről a köztársasági elnök dönt.
A honosított, visszahonosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz bármelyik magyarországi polgármester, vagy a külképviselet vezetője előtt. A cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselője teszi le. A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.
Egyszerűsített honosítási kérelmet az a nem magyar állampolgár nyújthat be:
- akinek felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását
- magyar nyelvtudását igazolja
- a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban
- honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti
- aki legalább tíz éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, vagy
- aki öt éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekük született.
Az egyszerűsített honosítási kérelemhez csatolandó iratok köre:
- születési anyakönyvi kivonat és családi állapotot igazoló okirat (eredetiben vagy hiteles másolatban, hitelesnek elfogadható pl. a közjegyző által hitelesítés
- magyar származását igazoló dokumentumokat (például a felmenők születési anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztori igazolás vagy régi magyar okirat, például illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv, stb.)
- kérelem nyomtatványt, adatlapot a születés/házasságkötés haza anyakönyvezéséhez
- külföldön élők esetében 1 db fénykép, magyarországi lakcímmel rendelkezők esetében 2 db.
- idegen nyelvű okiratokat nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában hiteles magyar nyelvű fordítással.

Ügyet intéző osztály:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Ügyintézés helye, elérhetősége:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Kormányablak Osztály
4700 Mátészalka Kölcsey tér. 2.sz.
Telefon: 06-44/500-950
E-mail: jarasi.hivatal@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Ügyintézés határideje és díja/illetéke:
 Az ügyintézési határidők:
Állampolgársági igazolás, nyilatkozat (Ápt. 5/A.§), lemondás a magyar állampolgárságról: 60 nap.
Egyszerűsített honosítási eljárás: 3 hónap.
Az eljárás díj és illetékmentes.
A kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók: Az állampolgársági kérelmeket a Vhr. mellékletei szerinti formanyomtatványokon kell benyújtani.

Alkalmazott jogszabályok:
- 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról ,
- 125/1993.(IX. 22.) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtási rendelete,
- 1992. évi LXVI törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,
- 146/993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI  törvény végrehajtásáról,
- 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről,
- 6/2003. (III.07.) BM rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról.


A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt az alábbi esetekben
1. Terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem
2. Gyermekgondozási díj iránti kérelem
3. Házassági szándék bejelentése és házasságkötés
4. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése
5. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez, házasságkötéséhez bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása iránti kérelem
6. Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről való tájékoztatás
7. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről való tájékoztatás
8. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről szóló tájékoztatás
9. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás
10. Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem
11. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően - OT, SP, V, DT, CK, CD)
12. Személyes úton igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárás
13. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás
14. Születés bejelentése és anyakönyvezése
15. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése
16. Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem
17. Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére irányuló kérelem
18. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban
19. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban
20. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás
21. A második magánútlevél kiállítása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás

Ügyintéző:

Gacsályiné Erdei Marianna Tel.:44/500-958
     Email: gacsalyine.marianna@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Filepné Bodó Mária  Tel.: 44/500-958
     Email: filepne.maria@mateszalka.szszbmkh.gov.hu
Török Mihály   Tel.: 44/500-974
     Email: torok.mihaly@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Erdei Zsuzsanna  Tel.: 44/500-974
     Email: erdei.zsuzsanna@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Sarkadi Ferencné  Tel.: 44/500-956
     Email: sarkadi.ferencne@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Királyné Balla Katalin  Tel.: 44/500-956
     Email: kiralyne.katalin@mateszalka.szszbmkh.gov.hu


A kormányablak a felsorolt ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről.

Alkalmazott jogszabályok
515/2013.(XII.30.) Korm. rendelet a Kormányablakokról

A Kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások
1. Ügyfélkapu-regisztráció
2. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása
3. Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről, informatikai segítség nyújtása, továbbá egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, az adatváltozások elektronikus bejelentéséhez, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának, valamint megszűnésének elektronikus bejelentéséhez
4. Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan
5. Internethasználat és hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához
6. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés - az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való - ellenőrzése
7. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása
8. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába
9. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása
10. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás


Ügyintéző:

Gacsályiné Erdei Marianna Tel.:44/500-958
     Email: gacsalyine.marianna@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Filepné Bodó Mária  Tel.: 44/500-958
     Email: filepne.maria@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Török Mihály   Tel.: 44/500-974
     Email: torok.mihaly@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Erdei Zsuzsanna  Tel.: 44/500-974
     Email: erdei.zsuzsanna@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Sarkadi Ferencné  Tel.: 44/500-956
     Email: sarkadi.ferencne@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Királyné Balla Katalin  Tel.: 44/500-956
     Email: kiralyne.katalin@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

Alkalmazott jogszabályok
515/2013.(XII.30.) Korm. rendelet a Kormányablakokról

A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek
1. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése

2. Vezetési jogosultság szüneteltetése
3. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
4. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
5. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával
6. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása
7. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása
8. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem járó lakcímváltozás (helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jellege vagy területszervezési eljárásban hozott döntés) esetén
9. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása
10. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása
11. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása
12. Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a jogszabályban meghatározott esetekben
13. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

Alkalmazott jogszabályok
515/2013.(XII.30.) Korm. rendelet a Kormányablakokról


Mátészalka, 2014. június 10.

 

Héri Péter Gergely          
Kormányablak Osztályvezető sk.