Felhívás - Ingatlan hasznosítására_Hrsz:544/95P Á L Y Á Z A T I       F E L H Í V Á S !

 

Mátészalka Város Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelete, valamint Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2023. (XI.23.) számú határozatában foglalt döntése alapján  

 

pályázatot hirdet

 

az önkormányzat tulajdonát képező a mátészalkai 544/95 hrsz-ú, természetben az Ipari Parkban a Curtis utcában található 1.4118 m² nagyságú, kivett ipartelep, inkubátorház megnevezésű belterületi ingatlan hasznosítására.

 

Kikiáltási ár:

 

Megnevezés

Alapterület

Induló nettó bérleti díj

Ft/hó

Pályázati biztosíték

Ft

1. irodaegység

50,92

100.000

10.000

2. irodaegység

60,11

120.000

12.000

3. irodaegység

61,17

120.000

12.000

üzemcsarnok

1032,65

1.200.000

120.000

teljes épület

1204,85

1.540.000

154.000

 

A licitlépcső mértéke: 100.000 Ft

 

Az ingatlannal kapcsolatos tudnivalók:

Az inkubátorház négy egységre bontható: földszinti iroda, üzemcsarnok, 2 db emeleti irodarész.

A helyiségek gáz központi fűtéssel és melegvízellátással rendelkeznek. A szociális helyiségek (öltöző, mosdó, WC, teakonyha) közös használatúak. Az ingatlan előtt és mellett nagy részben térkövezett terület található, melyen parkolók lettek kialakítva.

A határozott időre szóló bérleti szerződés legalább 1 évi, legfeljebb 5 évi időtartamra szólhat.

A versenytárgyalás nyertesének a bérleti szerződés megkötésekor a bérlemény kéthavi bérleti díjával azonos összegű kauciót kell fizetnie. A kaució a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó részére történő visszaadása után visszajár, azt a bérleménynek a bérbeadó részéről történő átvételtől számított 15 napon belül kell kifizetni a bérlő részére. Ha a bérlő nem rendeltetésre alkalmas állapotban adja vissza a bérleményt, valamint bérleti díj hátralék fennállása esetén a kaució összegét a helyreállításra, illetve a bérleti díj hátralék és a bérlőt terhelő egyéb kötelezettségek fedezésére kell fordítani és a kaucióból esetlegesen fennmaradó összeget kell a bérlőnek visszafizetni.

A bérleti díj összege nem tartalmazza a közüzemi díjakat, azok a bérlőt terhelik.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatok benyújthatók írásban postai úton (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.), elektronikusan a bodone@mateszalka.hu címre, illetve személyesen a fenti címen,zárt borítékban, vagy pdf formátumban, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következőt kérjük feltüntetni:

„Helyiségbérlet 544/95 hrsz”

 

A Pályázatok benyújtásának és a pályázati biztosíték átutalásánakhatárideje:

2023. december 5. nap  16.00 óra

 

A versenytárgyalás időpontja: 2023. december 6. nap  13.00 óra

A versenytárgyalás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

    4700 Mátészalka, Hősök tere 9.  III. emelet 40-es szoba

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • Pályázó nevét, címét,
  • A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan, amely a kiinduló árnál kevesebb nem lehet.
  • A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
  • Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
  • A pályázatnak tartalmaznia kell a végezni kívánt tevékenység megnevezését és azt, hogy mennyi időre kívánja bérbe venni az ingatlant.
  • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján a nem természetes személy pályázónak nyilatkoznia kell, hogy átláthatónak szervezetnek minősül.
  • A pályázathoz csatolni kell a gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát, és az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult személy 6 hónapnál nem régebbi eredeti aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által hitelesített aláírásmintáját.
  • Gazdasági társaság csak törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 

A pályázat nyerteseaz, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz érvényes ajánlatot.

Az ajánlattevők az ajánlatukhoz a versenytárgyalástól számított 30 napig, illetve az általuk befizetett pályázati biztosíték visszautalásának napjáig kötve vannak. a nyertes pályázó az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül köteles megkötni a bérleti szerződést.


Pályázati biztosíték:

A versenytárgyaláson történő részvétel feltétele a pályázati biztosíték letétbe helyezése az önkormányzat 10700402-25452208-53200008 számú számlájára.

Az összeg eredményes pályázat esetén beszámít a bérleti díjba, míg a többi ajánlattevő részére az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben a nyertes pályázó valamely okból visszavonja bérleti szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy nem köti meg a bérleti szerződést a fenti határidőn belül, a pályázati biztosítékot elveszíti és a kiíró döntése szerint helyébe a pályázat 2. helyezettje lép.

 

A versenytárgyalással kapcsolatosan bővebb információt a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján (Hősök tere 9. III. emelet 42-es szoba) vagy a 44/501-366 telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.