Pályázati felhívás igazgatói munkakör betöltésére

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kultv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján

 

pályázatot hirdet

 

a Képes Géza Városi Könyvtár

igazgató

munkakör betöltésére.

 

A munkavégzés helye: 4700 Mátészalka, Bajcsy-Zsilinszky utca 22.

A munkakör megnevezése: igazgató (vezető állású munkavállaló)

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony, 2022. október 15. napjától – 2027. október 14. napjáig.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A könyvtár vezetőjeként szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó munkát, a Kultv.-ben a városi könyvtárak részére meghatározott feladatok ellátását. Felelős a könyvtár szakszerű és törvényes működéséért, az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtásáért. Felelős a szakmai munka színvonaláért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Gyakorolja a könyvtár dolgozói felett a munkáltatói jogokat. Képviseli az intézményt, együttműködik a város kulturális és köznevelési intézményeivel, a fenntartóval.

 

Javadalmazás: A munkabér és egyéb juttatások megállapítása az Mt.-ben foglaltak szerint, a felek közötti megegyezés alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

a) cselekvőképesség,

b) a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatály alatt,

c) az EMMI rendelet 1. melléklet 4. pontjában meghatározott követelményeknek való megfelelés, azaz

ca) szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,

cb) Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: a KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

cc) végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat

d) munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás

e) a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzés az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.

f) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása sikeres pályázat esetén.

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

szakirányú egyetemi végzettség

intézményvezetői tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

 

- szakmai önéletrajz

- részletes szakmai és vezetési program

- iskolai végzettséget, egyéb képesítéseket és idegennyelv-ismeretet tanúsító bizonyítványok, okiratok másolata. (A KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával.)

- a legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezéssel)

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely a büntetlen előélet mellett tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzéséről szóló okirat másolata, amennyiben a képzés a pályázat benyújtását megelőzően a pályázó elvégezte,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy

- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

- a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyag véleményezésre jogosultak általi megismerhetőségéhez hozzájárul a pályázati felhívás mellékletét képező adatkezelési tájékoztatóban szereplő nyilatkozat aláírásával,

- nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok,

- vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján eleget tesz,

- pályázatának nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalásához járul hozzá.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Mátészalka Város Önkormányzata (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Könyvtár igazgatói pályázat”

- Személyesen: Potosné dr. Kovács Zsuzsanna aljegyzőnél (Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. I. em. 12. iroda)

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel és a határidőn belül benyújtásra kerül.

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül az EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázatokról Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő ülésén dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

 

A pályázati felhívás közzétételének helye - Mátészalka Város honlapja (www.onkormanyzat.hu) - Képes Géza Városi Könyvtár honlapja (www.kepeskonyvtar.hu)

 

A pályázati felhívás közzétételének napja: 2022. július 5.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltatóval kapcsolatos információt a www.mateszalka.hu, valamint a www.kepeskonyvtar.hu honlapon szerezhet. A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás és a Képes Géza Városi Könyvtár megismeréséhez szükséges információ Potosné dr. Kovács Zsuzsanna aljegyzőtől kérhető a +36-44/501-364-es telefonszámon, vagy az aljegyzo@mateszalka.hu e-mail címen.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást visszavonja, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkaszerződés megkötésekor legfeljebb három hónap próbaidő köthető ki.

A munkáltató jogkör gyakorlója az igazgató munkaviszonyának befejező időpontját követően kulturális munkakörben, határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatása lehetőségét biztosítja, amennyiben az intézmény betölthető álláshellyel rendelkezik.

 

                      Mátészalka, 2022. július 5.

 

                                                                                             Dr. Hanusi Péter

                                                                                           polgármester

 - Adatkezelési tájékoztató