Pályázati felhívás ingatlan árverésre_HRSZ:1011/13


P Á L Y Á Z A T I      F E L H Í V Á S!

 

Mátészalka Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezési, valamint Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2021. (XI.05.)  számú határozatában foglalt döntése alapján

 

pályázatot hirdet

 

az önkormányzat tulajdonát képező mátészalkai 1011/13hrsz-ú, természetben 4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond u. 75. szám alatt található, 3892 m² alapterületű, kivett óvoda megnevezésű belterületi ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítésére.

 

Az ingatlannal kapcsolatos tudnivalók:

 • az ingatlan besorolása kivett óvoda, ezért a pályázónak vállalnia kell, hogy az ingatlan megvásárlását követően az ingatlant továbbra is kizárólag köznevelési célokra hasznosítja,
 • a pályázónak óvodai feladatellátás céljából köznevelési szerződést kell kötnie az önkormányzattal,
 • az önkormányzatnak kötelezettsége a létesítmény hasznosításáról legalább a TOP-3.2.1-15–SB1-2016-00071 azonosító számú projekt záró projekt fenntartási jelentésének elfogadásáig gondoskodni, figyelemmel a projekt támogatási szerződésében foglalt kötelezettségei teljesítésére,
 • figyelemmel az önkormányzat támogatási szerződésében foglalt kötelezettségei teljesítésére, pályázónak vállalnia kell, hogy az óvoda vonatkozásában a Támogatási Szerződés szerinti műszaki tartalmat és a vállalt indikátorokat fenntartja,
 • pályázót az önkormányzat irányába időszakos jelleggel adatszolgáltatási kötelezettség terheli,
 • pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak a Támogató (Irányító Hatóság) előzetes és írásbeli jóváhagyásával végezhet építési, átalakítási vagy más felújítási munkát.
 • A kiíró a vételár megfizetésére részletfizetési kedvezményt nem biztosít, a nyertes pályázónak a vételár 100 %-át egy összegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül kell megfizetnie.
 • a köznevelési feladatok ellátásának biztosítására a szerződés aláírásától számított 5 év időtartamra visszavásárlási jog kerül kikötésre, és az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatok benyújthatók írásban postai úton (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.), elektronikusan az onkormanyzat@mateszalka.hucímre vagy személyesen nyújthatók be a fenti címen,zárt borítékban, vagy pdf formátumban, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következőt kérjük feltüntetni:

„Pályázati ajánlat az 1011/13 hrsz-ú ingatlanra megvételére”

 

A pályázatok benyújtásának és az pályázati biztosíték átutalásánakhatárideje:

2021. november 23. nap 16.00 óra

 

A versenytárgyalás időpontja: 2021. november 24. nap 14.00 óra
A versenytárgyalás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.  III. emelet 40-es szoba

Az ingatlan kikiáltási ára (áfamentes): 151.000.000 Ft

A licitlépcső mértéke 3.000.000 Ft.

 

A versenytárgyaláson részt vehet minden:

 • természetes személy,
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint átláthatónak minősülő szervezet

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Pályázó nevét, címét,
 • A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
 • Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
 • Köztartozásmentesség igazolása.
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján a nem természetes személy pályázónak nyilatkoznia kell, hogy átláthatónak szervezetnek minősül.
 • A pályázathoz csatolni kell a gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy egyéb jogi személy esetén egyéb nyilvántartásba vételt igazoló okiratát, és az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult személy 6 hónapnál nem régebbi eredeti aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által hitelesített aláírásmintáját.
 • Gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy csak törvénye képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 

A pályázat nyerteseaz, aki a legmagasabb összegű vételárra tesz érvényes ajánlatot.

Az ajánlattevők az ajánlatukhoz a versenytárgyalástól számított 30 napig, illetve az általuk befizetett pályázati biztosíték visszautalásának napjáig kötve vannak. a nyertes pályázó az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést.


Pályázati biztosíték:

A versenytárgyaláson történő részvétel feltétele 15.100.000 forint pályázati biztosíték letétbe helyezése az önkormányzat 10700402-25452208-53200008 számú számlájára.

A pályázati biztosíték összege a versenytárgyalás nyertese esetében beszámít a vételárba, míg a többi ajánlattevő részére a versenytárgyalás napjától számított 15 napon belül visszautalásra kerül. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy az érdekkörében felmerült okból elmarad, továbbá, ha a szerződésben meghatározott ideig az ellenértéket nem egyenlíti ki.

A licit során kialakult vételárat a nyertes pályázónak az adásvételi szerződés aláírását követően, az abban meghatározottak szerint kell megfizetnie.

 

A Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2021.(XI.05.) számú határozatában foglalt döntése alapján fenntartja a jogot, hogy a versenytárgyalás eredményétől függetlenül, akár indokolás nélkül a versenytárgyalást követő 30 napon belül értékesítési szándékától elállhat.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Az ingatlan a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

A versenytárgyalással kapcsolatosan bővebb információt a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján (Hősök tere 9. III. emelet 42-es szoba) vagy a 44/501-366 telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.