Pályázati felhívás ingatlan árverésre_HRSZ:544/92

 

P Á L Y Á Z A T I       F E L H Í V Á S !

 

Mátészalka Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezési, valamint Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2021. (X.07.)  számú határozatában foglalt döntése alapján

pályázatot hirdet

 

az önkormányzat tulajdonát képező mátészalkai 544/92 hrsz-ú, természetben az Ipari út mentén található 1.162 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítésére.

 

 

Az ingatlannal kapcsolatos tudnivalók:

A műszeres beméréskor megállapítást nyert, hogy az érintett ingatlannal szomszédos ingatlanok tulajdonosai évtizedek óta több területet használnak, túlterjeszkedtek a saját telkeik határvonalán. A szomszédos ingatlanok többlethasználata miatt az ingatlan területe a valóságban cc. 15 m²-rel kisebb, mint az ingatlan nyilvántartásban feltüntetett négyzetméter. Ezen probléma használati/tulajdon rendezés eljárás során a későbbiekben a leendő tulajdonos által orvosolható, azonban ennek kimenetele nem garantálható, ezért az önkormányzat erre vonatkozóan a megkötendő adásvételi szerződésben a jogszavatosságot kizárja.

Az ingatlan áram és gáz közművel kiépített. Az önkormányzat jelen állapotában kívánja az ingatlant értékesíteni.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatok benyújthatók írásban postai úton (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.), elektronikusan az onkormanyzat@mateszalka.hu címre vagy személyesen nyújthatók be a fenti címen,zárt borítékban, vagy pdf formátumban, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következőt kérjük feltüntetni:

„Pályázati ajánlat az 544/92 hrsz-ú ingatlanra megvételére”

 

A pályázatok benyújtásának és az pályázati biztosíték átutalásánakhatárideje:

2021. október 26. nap 16.00 óra

 

A versenytárgyalás időpontja: 2021. október 27. nap 13.30 óra
A versenytárgyalás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.  III. emelet 40-es szoba

 

Az ingatlan kikiáltási ára: 12.613.772 Ft + Áfa
A licitlépcső mértéke: 800.000 Ft

 

A versenytárgyaláson részt vehet minden:

  • természetes személy,
  • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint átláthatónak minősülő szervezet

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • Pályázó nevét, címét,
  • A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
  • Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
  • Köztartozásmentesség igazolása.
  • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján a nem természetes személy pályázónak nyilatkoznia kell, hogy átláthatónak szervezetnek minősül.
  • A pályázathoz csatolni kell a gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy egyéb jogi személy esetén egyéb nyilvántartásba vételt igazoló okiratát, és az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult személy 6 hónapnál nem régebbi eredeti aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által hitelesített aláírásmintáját.
  • Gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy csak törvénye képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 

A pályázat nyerteseaz, aki a legmagasabb összegű vételárra tesz érvényes ajánlatot.

Az ajánlattevők az ajánlatukhoz a versenytárgyalástól számított 30 napig, illetve az általuk befizetett pályázati biztosíték visszautalásának napjáig kötve vannak. a nyertes pályázó az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést.


Pályázati biztosíték:

A versenytárgyaláson történő részvétel feltétele 1.600.000 forint pályázati biztosíték letétbe helyezése az önkormányzat 10700402-25452208-53200008 számú számlájára.

A pályázati biztosíték összege a versenytárgyalás nyertese esetében beszámít a vételárba, míg a többi ajánlattevő részére a versenytárgyalás napjától számított 15 napon belül visszautalásra kerül. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy az érdekkörében felmerült okból elmarad, továbbá, ha a szerződésben meghatározott ideig az ellenértéket nem egyenlíti ki.

A licit során kialakult vételárat a nyertes pályázónak az adásvételi szerződés aláírását követően, az abban meghatározottak szerint kell megfizetnie.

 

A Kiíró az értékesítést az alábbi feltételek vállalásához köti:

Az adásvételi szerződésben a vevőnek kötelezettséget kell vállalnia a telek 3 éven belüli beépítésére, valamint 3 év időtartamra visszavásárlási jog kikötésére. A beépítési kötelezettség megvalósultnak tekintendő amennyiben az építési hatóság által jóváhagyott beépítés fizikai megvalósítása megtörtént, és az építmény hatósági bizonyítványt/ használatba vételi engedélyt kapott. A beépítési kötelezettség biztosítására kikötött visszavásárlási jog a beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén gyakorolható, a beépítési kötelezettség megvalósulása esetén törölhető.

 

A Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2021. (X.07.) számú határozatában foglalt döntése alapján fenntartja a jogot, hogy a versenytárgyalás eredményétől függetlenül, akár indokolás nélkül a versenytárgyalást követő 30 napon belül értékesítési szándékától elállhat

 

 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Az ingatlan a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

A versenytárgyalással kapcsolatosan bővebb információt a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján (Hősök tere 9. III. emelet 42-es szoba) vagy a 44/501-366 telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.