PAKTUM MÁTÉSZALKA ÉS TÉRSÉGE

Kedvezményezett neve:

Szabolcs 05. ÖnkormányzatiTerületfejlesztésiTársulás

 

Konzorciumi partner:

Szabolcs-Szatmár-BeregMegyeiKormányhivatal

 

Projektcíme: „Mátészalkaéstérségehelyifoglalkoztatásipaktuma”

 

Projektazonosítószáma: TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00004

 

Támogatásösszege: 350.000.000 Ft

Támogatásmértéke: 100 %

 

A projekttartalmánakbemutatása:

A Szabolcs 05. ÖnkormányzatiTerületfejlesztésiTársulásfőtevékenységikörébetartozikazáltalalefedett 44 településhosszútávúfejlesztésénekösszehangolása, elősegítése. Azérintetttelepülésekközöttifoglalkoztatásiegyüttműködésekmegvalósításaelengedhetetlen a gazdaságfejlődéséhezésazegyüttműködésfokozásához. A pályázókonzorciumvezetőjeszervezetünk, tagja a megyeikormányhivatal.

A 2014-es adatokalapján 46 673 fős, csökkenőlakónépességűpaktumterületébe a következőtelepülésektartoznak: Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Hodász, Jármi, Kántorjánosi, Kocsord, Mátészalka Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ököritófülpös, Papos, Rápolt, Tiborszállás.

Ez a térségmindig is a gazdaságilagelmaradottabbországrészekközétartozott, többekközöttrelatívemagasmunkanélküliségimutatóimiatt. A 2011-es népszámlálásadataiszerint a munkanélküliekaránya a munkaképeskorosztály 10,82%-a (5064 fő) volt, amitazelmúltidőszakban a közfoglalkoztatásvalamelyestmérsékelt, azonbaneznemjelentmegfelelőhosszútávúmegoldás a problémakezelésére. A legfrissebb (2016.06.) NFSZ adatokszerint a munkanélküliségiráta 7,74 % (2713 fő) volt a térségben. A problémaösszetettségétjelzi, hogyrendelkezésreáll a térségbenegyjelentősmunkaerőtöbblet, számosterületenmégismunkaerőhiánnyaltalálkozunk. A problémamegoldásaérdekébenfontos, hogymegvalósuljon a helyifoglalkoztatásipaktum. Ezenszempontokfigyelembevételemellettdolgoztukkicélrendszerünket, melynekátfogócélja a térségimunkaerő-piacikereslet-kínálatösszehangolása a versenyképességfokozásaérdekében.

A projektközvetlencéljai (1) a célcsoport (köztükazesélyegyenlőségicsoportok) képzettségiszintjénekjavításaésfoglalkoztatásánakelősegítése; (2) a munkaerő-piaciegyüttműködéskereteinekmegteremtése.

Azálláskeresőhátrányoshelyzetűszemélyekésinaktívakképezik a célcsoportot, munkaerő-piaciintegrációjuk a helyifoglalkoztatókszámáraszükségesképességekésképzettségmegszerzésévelvalósulhat meg.

A következőtevékenységekmegvalósításáttervezzüktámogatásikérelmünkmegvalósításasorán: komplextérségiszintűhelyzet- ésigényfelmérések, dokumentumokkészítése, helyiszereplőkközöttiinformációáramlásösztönzése, figyelemfelkeltés, együttműködésimegállapodásokkészítése, partnerség-építés, kapacitásokerősítése, projektjavaslatokkezdeményezése, együttműködés a megyeterületénlévőtöbbipaktummal. Ezenfelülképzésekenvalórészvételtámogatása, elhelyezkedéstsegítőtámogatásoknyújtása, munkaerő-piaciszolgáltatásoknyújtása, a munkábaálláshozszükségesfeltételekmegteremtésébenvalósegítségnyújtás, foglalkoztatásistratégiakidolgozása, projekttervek, igényfelmérések, paktumirodafelállítása, működtetése, tapasztalatokgyűjtése, megosztása, minősítésmegszerzése, befektetés-ösztönzés, helyitermék- ésszolgáltatásfejlesztés. A TOP 8 tematikuscéljáhozkapcsolódóan a gyermekellátásikapacitásokhumánerőforrás-igényénekfejlesztésérekiemeltfigyelmetfordítunk. Építünk a korábbipaktumokmegvalósításasoránszerzetttapasztalatokra, jógyakorlatokra.

A konzorciumitagokközöttifeladatmegosztás a következőképpenalakul. A KH a munkaerőpiaciszolgáltatásokjelentősrészét, valamint a célcsoportképzésétésfoglalkoztatásátfogjamegvalósítani (2. főtevékenység). A KH rendelkezikmegfelelőszakmaitapasztalattaléshatáskörrelahhoz, hogy a helyipaktumokategymássalösszhangbantudjamegvalósítani. A Szabolcs 05. társulásfeladatai a következők: a paktummalkapcsolatosösszesfeladatellátása (1. főtevékenység), előkészítésifeladatok, projektmenedzsment, nyilvánosságbiztosítása, egyébkiegészítőtevékenységek, pályaorientációés HR klub.

A tervezésszéleskörűpartnerségkeretébenvalósul meg, amibebevonásrakerül a KH-n kívülazösszesérintetttelepülésönkormányzata, munkaerő-piaciszolgáltatók, képzőintézmények, (szociális) vállalkozások, kamara, megyestb.

 

A projekttervezettbefejezésidátuma: 2021.02.28.