Mátészalka Város Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA civil szervezetek 2021. évi támogatására

 

Mátészalka Város Önkormányzat Polgármestere 2/2021. (II. 25.) határozatával pályázatot hirdet civil szervezetek számára. A pályázati eljárás keretében Mátészalka Város Önkormányzata a pályázó civil szervezetek számára elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő támogatást kíván nyújtani az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint.

 

A pályázat célja:

 

Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását, és támogatni kívánja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a hagyományápolás és egyéb közösségi célok érdekében végzett tevékenységeket.

 

Támogatandó célok:

 

Elsősorban a város lakosságának szóló helyi programok megvalósításához a civil szervezetek támogatásban részesíthetőek, amennyiben a következő tevékenységek valamelyikét végzik:

a)     egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység,

b)     nevelés, oktatás,

c)     kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység, helyi hagyományok ápolása,

d)     közbiztonság javítása,

e)     gyermek és ifjúsági táboroztatás, egyéb gyermek és ifjúsági feladatok,

f)      fogyatékosok, munkanélküliek, nyugdíjasok támogatása,

g)     városszépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem,

h)     kiadványok készítése.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

 

Az a nyilvántartásba vett, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontjában meghatározott civil szervezet részesíthető támogatásban, amely 

a) legalább egy éve működik,

b) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,

c) nem áll felszámolási, csőd, végelszámolási eljárás hatálya, vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás hatálya alatt,

d) mátészalkai székhelyű vagy mátészalkai tagszervezettel rendelkezik vagy a mátészalkai lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.

 

A rendelkezésre álló keretösszeg:

 

A pályázatok 2021. évi támogatására rendelkezésre álló keretösszegét Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet „civil szervezetek támogatása” működési célú pénzeszköz átadásának előirányzata határozza meg.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 3.000.000 Ft

 

Az igényelhető támogatás maximális mértéke: 200.000 Ft

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 

A pályázati kiírás közzétételétől számított 30 napon belül van lehetőség a pályázatok benyújtására. A határidő utolsó napja: 2021. április 6. (16:00 óra)

 

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

 

A pályázatokat 1 eredeti példányban a Rendelet 1. melléklete szerinti, a pályázati kiírás mellékletét képező „PÁLYÁZATI ADATLAP civil szervezetek támogatására” című formanyomtatványon, a pályázati adatlap kötelező mellékleteinek csatolásával Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteréhez kell benyújtani papír alapon.

 

Cím: Mátészalka Város Önkormányzata

Dr. Hanusi Péter polgármester

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

 

A pályázati kiírás és a formanyomtatványok letölthetőek innen:

 

- Pályázati adatlap, mellékletek

 

A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani.

 

Több civil szervezet együttesen is benyújthat pályázatot közös program megvalósítása érdekében. Ebben az esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 

A benyújtott pályázatok alapján a civil szervezetek támogatásáról a benyújtásra nyitva álló határidő leteltét követő 25 napon belül a polgármester dönt.

 

A pályázati feltételek, az elbírálás szempontjai:

 

A pályázatok elbírálása során a polgármester az alábbi döntéseket hozhatja:

- a pályázat támogatása,

- a pályázat elutasítása.

 

Nem részesíthető támogatásban az a pályázó, amely

a) a benyújtott pályázati dokumentációban valótlan, megtévesztő adatot szolgáltatott,

b) a pályázati dokumentációt nem a Rendelet melléklete szerinti tartalommal nyújtotta be,

c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,

d) tekintetében a Knyt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll,

e) határidőn túl nyújtotta be pályázatát.

 

A támogatási szerződés lejártától számított 3 éven belül nem részesíthető önkormányzati támogatásban az a Rendelet hatálya alá tartozó támogatott, amely korábbi pályázatában valótlan adatot szolgáltatott, a kapott támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól eltérően használta fel, a támogatási szerződésben foglaltakat nem tartotta be, vagy elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tett eleget.

 

A polgármester a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

 

Hiánypótlás

 

Ha a pályázó a pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, egy alkalommal lehetősége van hiánypótlásra, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást a felhívás ellenére sem teljesíti a pályázó nem részesíthető támogatásban.

 

A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

 

A polgármester a pályázatok eredményéről, a döntés meghozatalát követő 8 napon belül a határozat megküldésével értesíti a pályázót. Nyertes pályázó esetén a támogatási szerződés tervezete is megküldésre kerül.

 

A szerződéskötésre vonatkozó szabályok:

 

A Támogató a Támogatottal szerződést köt. A támogatás egy összegben a támogatási szerződés megkötésétől számított 10 napon belül a szervezet részére kiutalásra kerül.

A Támogatottnak vállalnia kell, hogy minden olyan esetben amikor a támogatás révén megvalósult alkotás, tevékenység nyilvánosságot kap, a támogatás tényét és Mátészalka Város Önkormányzatát, mint Támogatót feltünteti.

 

A támogatási szerződés megkötéséhez a támogatott a támogató rendelkezésére bocsátja:

- a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját vagy az aláírásminta közjegyző által hitelesített másolatát, valamint

- a létesítő okiratának, alapító okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát, vagy az eredeti példány hitelesített másolatát.

 

Ha a támogatott három éven belül több alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fentiekben meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolni, és a további pályázatban pedig nyilatkozni kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak.

 

A támogatás intenzitása:

 

A megítélt támogatási összeg 100 %-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja elő, a pályázó annak biztosításáról saját lehetőségei szerint dönt.

A támogatott a támogatást az elbírálástól számított 1 éven belül megrendezésre kerülő programok, rendezvények megvalósítására használhatja fel.

 

Az elszámolható költségek köre:

 

A pályázat terhére csak a támogatási szerződésben megjelölt céllal összhangban álló, a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontja közötti időszakban kiállított és kifizetett számlák összegei számolhatóak el!

 

Az elszámolás módja és határideje:

 

A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon, a megrendezésre kerülő programok, rendezvények, a pályázati cél megvalósítását követő 60 napon belül köteles elszámolni az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásárólszóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

 

Jogorvoslati lehetőség:

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-a alapján a pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kifogást nyújthat be, amennyiben álláspontja szerint az jogszabálysértő, vagy a pályázati kiírásba ütközik.

 

A támogatói döntéssel a támogató és a támogatott között polgári jogi jogviszony jön létre. A döntés ellen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározottak szerint jogorvoslatnak van helye.

 

A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség:

 

A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató a támogatás felhasználását a pénzügyi és számviteli jogszabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is jogosult vizsgálni. A támogatott a támogatás összegének felhasználása kapcsán köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni.

 

A támogatott köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az azokban bekövetkező változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejelenteni. Ennek mulasztásából eredő joghátrányért a támogatott teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a támogatási szerződés megkötése a támogatott felróható magatartása, mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul, a támogató a támogatási szerződés megkötésétől eláll.

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a valótlan vagy hiányos adatok megadása esetén a pályázata érvénytelen.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.) Jegyzői Irodájában, Imre Miklósné intézményi referenstől kérhető, elérhetősége: 06/44/501-396.